Dr Dominik Bierecki studia prawnicze ukończył w 2013 roku na Wydziale Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni, broniąc z wyróżnieniem, następnie opublikowaną, pracę magisterską pt.: „Członkostwo w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej”. W 2016 roku ukończył studia  podyplomowe w zakresie funkcjonowania spółek handlowych w ujęciu prawno – ekonomicznym, prowadzone w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej. W 2017 roku z wyróżnieniem obronił na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie rozprawę doktorską pt.: „Spółdzielnia europejska w świetle prawa polskiego”, uzyskując stopień naukowy doktora nauk prawnych.  

Dr Dominik Bierecki specjalizuje się w zakresie części ogólnej prawa cywilnego oraz w zakresie prawa spółdzielczego. Jego kolejny obszar zainteresowań stanowi prawo spółek handlowych. Jest autorem publikacji naukowych opublikowanych w czasopismach naukowych „Pieniądze i Więź”, „Prawo i Więź”, „Rejent” oraz „Kwartalnik Prawa Prywatnego”. Występował także jako prelegent na krajowych oraz międzynarodowych konferencjach naukowych.

Dr Dominik Bierecki w kancelarii zajmuje się sporządzaniem umów, opinii prawnych oraz obsługą klientów indywidualnych i korporacyjnych.

Aleksandra Brodecka, doktor nauk prawnych, pracownik  Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Od początku kariery naukowej związana  z szeroko pojętym prawem handlowym. W Latach 2010-2015 wykładowca w Katedrze Prawa Handlowego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego, obecnie w Zakładzie Praw Człowieka i Etyki Prawniczej. Członkini Polskiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa w Warszawie. Autorka i współautorka wielu publikacji naukowych m. in. „Prawo ubezpieczeń gospodarczych”, „Prawo o kontraktach w ubezpieczeniach”, „Europa sędziów”, „Europa urzędników”, „Europa przedsiębiorców” i inne. Specjalizuje się w problematyce związanej z ekonomiczną analizą prawa, arbitrażem handlowym i prawem ubezpieczeń.
Katarzyna Buła, druga spośród najlepszych absolwentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego rocznika 2010, w kancelarii zajmuje się prawem zobowiązań, w szczególności procesami sprzedaży przedsiębiorstw, udziałów i akcji. Jej drugim polem zainteresowań jest prawo administracyjne. Wielokrotnie występowała przed organami administracji oraz sądami administracyjnymi w postępowaniach administracyjnych, w tym w szczególności dotyczących mienia zabużańskiego, procesu inwestycyjnego oraz planowania przestrzennego. Prowadzi również bieżącą obsługę korporacyjną stałych klientów kancelarii.
Absolwent Prawa na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. W 1968 r. rozpoczął aplikację sądową w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku, gdzie następnie podjął pracę jako asesor sądowy, którą kontynuował także w okręgu Sądu Okręgowego w Kielcach, uzyskując nominację na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego. W 1975 r. rozpoczął pracę na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w Katedrze Prawa Handlowego i Międzynarodowego Prywatnego, w której od 2006 do 2013 roku pełnił funkcję Kierownika. W latach 1979-1981 pełnił funkcję wice-przewodniczącego Izby Morskiej przy Sądzie Wojewódzkim w Gdańsku z siedzibą w Gdyni, orzekając m.in. w sprawach określonych w ustawie z dnia 01 grudnia 1961 r. o izbach morskich. Od 01 października 2016 r. pełni funkcję Dyrektora Instytutu Prawa i Nauk o Bezpieczeństwie w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. W latach 1976-1984 wykonywał zawód radcy prawnego, od 1984 do 2000 roku zawód adwokata, a następnie od 15 stycznia 2001 r. do 15 stycznia 2016 r. zawód notariusza. Obecnie wpisany na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. Specjalizuje się w szeroko rozumianym zagadnieniach prawa gospodarczego (zarówno prywatnego, jak i publicznego), a także handlowego i cywilnego. Z Kancelarią współpracuje od roku 2011.
Magdalena Haintze-Suchocka specjalizuje się w prawie zobowiązań ze szczególnym uwzględnieniem umów konsumenckich oraz umów związanych z obrotem gospodarczym, jak również szeroko rozumianą problematyką ubezpieczeń gospodarczych, w tym spraw dotyczących dochodzenia roszczeń z tytułu szkód osobowych i majątkowych. Przygotowuje projekty umów, sporządza opinie prawne, aktywnie reprezentuje klientów w negocjacjach pozasądowych oraz w postępowaniach sądowych. Prowadzi również bieżącą obsługę prawną klientów indywidualnych i korporacyjnych.
Martyna Jedlińska specjalizuje się w prawie cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień części ogólnej. Przedmiotem jej zainteresowań jest również prawo spółdzielcze oraz zagadnienia z zakresu funduszy inwestycyjnych. Jest autorem trzech publikacji z zakresu prawa cywilnego zamieszczonych w recenzowanych czasopismach naukowych o zasięgu ogólnopolskim. Publikacje te poświęcone były problematyce pełnomocnictwa do czynności na rachunku bankowym, działalności etycznych funduszy inwestycyjnych oraz założeniu spółdzielni socjalnej. Artykuły te zostały opublikowane w Prawie i Więzi, Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Gdańskiego oraz w Przeglądzie Sądowym. Rozprawa doktorska dotyczyła natomiast spółdzielni socjalnych i związanych z nimi zagadnień cywilnoprawnych.
Oliwia Likierska specjalizuje się w prowadzeniu cywilnych i gospodarczych postępowań sądowych. W Kancelarii zajmuje się przede wszystkim stałą obsługą prawną przedsiębiorców, dla których sporządza umowy oraz opinie prawne i których aktywnie wspomaga w negocjacjach z kontrahentami. Wspiera Klientów także we wdrażaniu procedur ochrony danych osobowych, uczestnicząc w audytach zgodności z RODO, przygotowując i opiniując dokumentację oraz prowadząc szkolenia z tego zakresu dla Klientów Kancelarii i ich pracowników, jak też stale służąc pomocą inspektorom ochrony danych osobowych. Posiada ponadto doświadczenie w obsłudze jednostek samorządu terytorialnego, ich jednostek budżetowych oraz spółek komunalnych. Interesuje się praktyką respektowania praw konsumenta, z której to dziedziny prowadziła otwarte szkolenia dla seniorów w ramach programu Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku „Adwokat przydaje się w życiu”. Swobodnie posługuje się językiem włoskim.
Aleksandra Pawłowska-Stegienta specjalizuje się w prawie ubezpieczeń i prawie pracy. Doświadczenie związane z prawem ubezpieczeń zdobywała pracując w jednej z największych firm ubezpieczeniowych w Polsce, gdzie specjalizowała się w obsłudze roszczeń z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych, a później jako aplikant radcowski w gdańskiej kancelarii prawnej, w której zajmowała się między innymi dochodzeniem roszczeń z tytułu czynów niedozwolonych. Prowadzi również bieżącą obsługę korporacyjną stałych klientów kancelarii.
Marek Słomiński specjalizuje się w zarządzaniu elektronicznym procesem windykacji masowej oraz prawie bankowym. Jego wieloletnie doświadczenie zawodowe w instytucjach finansowych pozwoliło na wyspecjalizowanie się na pograniczu prawa i informatyki, dzięki czemu stał się współtwórcą zbioru wymagań dla wielu systemów informatycznych dotyczących finansów, bankowości i masowej windykacji.

Maciej Szczerba specjalizuje się w prawie zamówień publicznych. Świadczył pomoc prawną z zakresu zamówień publicznych na rzecz podmiotów, m. in. z branży budowlanej, gospodarki odpadami, medycznej, transportu publicznego oraz ubezpieczeniowej. Reprezentuje zamawiających i wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami okręgowymi w sprawach ze skarg na orzeczenia tego organu. Jego praktyka obejmuje także prawo cywilne, handlowe, gospodarcze i administracyjne. Posiada również bogate doświadczenie w reprezentacji przedsiębiorców w postępowaniach przed sądami powszechnymi i administracyjnymi.
Magdalena Szewczyk-Szotyńska, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W 2011 roku ukończyła aplikację adwokacką przy Pomorskiej Izbie Adwokackiej oraz uzyskała wpis na listę adwokatów.

Specjalizuje się przede wszystkim w prawie cywilnym, rodzinnym, karnym oraz gospodarczym, jak również prowadzi obsługę prawną  podmiotów medycznych oraz spółek medialnych.

10-letnie doświadczenie zawodowe zdobywała podczas pracy w kancelariach adwokackich oraz Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, a przede wszystkim w trakcie wieloletniego występowania przed sądami i organami administracji publicznej. Aktywne, procesowe wykonywanie zawodu adwokata pozwoliło na pozyskanie umiejętności praktycznego zastosowania posiadanej wiedzy z zakresu szeregu dziedzin prawa.

Z Kancelarią związana od roku 2011 – obecnie jako adwokat współpracujący.

Specjalizuje się w bieżącej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, w prawie umów, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień praw autorskich oraz własności intelektualnej. Posiada także doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego. Doświadczenie zdobywała w kancelarii gdańskiej przy obsłudze Grupy Kapitałowej LOTOS. Przygotowuje projekty umów, sporządza opinie prawne oraz prowadzi bieżącą obsługę prawną stałych Klientów Kancelarii.
Kinga Żywicka specjalizuje się w zagadnieniach związanych z prawem cywilnym, prawem pracy i prawem gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa transportowego. Doświadczenie zdobywała w kancelariach, dziale prawnym spółki zajmującej się transportem międzynarodowym oraz w placówkach dyplomatycznych m.in. w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku.