Zespół Kancelarii specjalizuje się we wsparciu bieżącej obsługi korporacyjnej spółek, w tym obsługi ich organów, budowy ładu korporacyjnego i przygotowania umów handlowych. Doradzamy w przedmiocie zakładania, rozwiązywania oraz likwidacji osób prawnych, również zagranicą. Dzięki znajomości funkcjonowania najważniejszych sektorów gospodarki w powiązaniu z wiedzą prawniczą, proponujemy optymalne rozwiązania, umożliwiające realizację celów biznesowych naszych Klientów.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

W zakresie praktyki prawa zamówień publicznych, Kancelaria oferuje pomoc prawną na rzecz wykonawców jak i zamawiających, obejmującą kompleksowe doradztwo prawne na wszystkich etapach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w związku z realizacją umów w sprawach zamówień publicznych.

Zamawiającym świadczymy pomoc prawną polegającą w szczególności na:

 • kompleksowym doradztwie na etapie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 • sporządzaniu oraz opiniowaniu projektów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, pism w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz umów,
 • sporządzaniu opinii prawnych w przedmiocie zagadnień dotyczących problematyki stosowania przepisów ustawy prawo zamówień publicznych,
  zastępstwie w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi w sprawach dotyczących odwołań i skarg obejmujących czynności zamawiającego w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Wykonawcom oferujemy pomoc prawną na każdym etapie postępowania, obejmującą w szczególności:

 • doradztwo oraz pomoc prawną w przygotowaniu ofert,
 • sporządzanie opinii prawnych w przedmiocie zagadnień dotyczących problematyki stosowania przepisów ustawy prawo zamówień publicznych,
  reprezentację Wykonawcy przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi,
 • doradztwo w przedmiocie realizacji umów o zamówienie publiczne.

NIERUCHOMOŚCI I PRAWO BUDOWLANE

Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę prawną w szeroko rozumianym prawie nieruchomości oraz inwestycji budowlanych. Specjaliści z zakresu prawa nieruchomości i inwestycji budowlanych świadczą pomoc prawną w każdym aspekcie związanym z transakcjami i projektami inwestycyjnymi na rynku nieruchomości. Koordynujemy i wykonujemy procesy badań prawnych, poprzedzających nabycie nieruchomości. Zespół ds. nieruchomości oferuje doradztwo prawne, w szczególności w zakresie następujących specjalizacji:

 • przygotowania umów w przedmiocie nabywania/sprzedaży nieruchomości,
 • inwestycji budowlanych,
 • projektów  infrastrukturalnych,
 • zastępstwa procesowego w zakresie sporów związanych z przedmiotem nieruchomości,
 • zagadnień związanych z prawem zagospodarowania przestrzennego.

UBEZPIECZENIA

 • Przedsądowa i sądowa likwidacja szkód na zlecenie ubezpieczyciela

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w zakresie obsługi procesu likwidacji szkód prowadzonych na rzecz ubezpieczycieli, zarówno na etapie przedsądowym, jak i podczas procesów sądowych.

Aktywne uczestnictwo w procedurze likwidacji szkód na przestrzeni lat pozwoliło na szczegółowe poznanie problematyki związanej z tym procesem, a co za tym idzie na zrozumieniu źródeł zajmowanych przez ubezpieczycieli stanowisk.

 • Uzyskiwanie odszkodowań

Kancelaria zajmuje się prowadzeniem postępowań mających na celu uzyskiwanie świadczeń odszkodowawczych dla osób poszkodowanych w następstwie różnego rodzaju zdarzeń losowych. Z sukcesami reprezentujemy naszych Klientów zarówno w postępowaniu przedsądowym, jak i sądowym uzyskując należne im odszkodowania z tytułu między innymi szkód komunikacyjnych, medycznych, rolniczych, turystycznych oraz powstałych w następstwie wszelkich innych nieszczęśliwych zdarzeń.

 • Obsługa spraw regresowych

Kancelaria świadczy również usługi prawne na rzecz ubezpieczyciela w zakresie obsługi prawnej spraw regresowych na etapie postępowań sądowych i egzekucyjnych.

OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Kancelaria świadczy profesjonalne, kompleksowe doradztwo prawne w zakresie prawa administracyjnego zarówno materialnego, jak i procesowego.
Nasza oferta w tym zakresie obejmuje bardzo szerokie spectrum usług, w tym w szczególności doradztwo w zakresie postępowania administracyjnego, reprezentację klientów w postępowaniach administracyjnych oraz sądowoadministracyjnych na każdym etapie, czy sporządzanie opinii prawnych w różnych dziedzinach materialnego prawa administracyjnego (między innymi prawa budowlanego, gospodarki nieruchomościami, planowania i zagospodarowania przestrzennego, prawa wodnego i innych).

Prawnicy Kancelarii posiadają również doświadczenie w zakresie obsługi prawnej jednostek samorządu terytorialnego.
Mając na względzie specyfikę funkcjonowania samorządów oraz znając charakter problemów prawnych, które towarzyszą ich działalności jesteśmy w stanie zapewnić niezbędną pomoc prawną na każdym polu ich działania.
W ramach obsługi prawnej jednostek samorządu terytorialnego oferujemy przede wszystkim opiniowanie aktów prawnych stanowionych przez organy samorządu terytorialnego, sporządzanie i opiniowanie projektów umów, przygotowywanie opinii prawnych, zapewnienie reprezentacji w postępowaniach przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, jak również koordynację bieżącej obsługi prawnej urzędu.

Kancelaria świadczy usługi w zakresie szeroko rozumianego prawa energetycznego oraz branży oświetleniowej. Mając na uwadze konieczność kompleksowej obsługi prawnej podmiotów rynku energetycznego, zakres usług Kancelarii obejmuje w szczególności, ale nie wyłącznie, doradztwo w zakresie:

 • wytwarzania, dystrybucji i obrotu energią elektryczną,
 • badania stanu prawnego infrastruktury energetycznej,
 • prowadzenia procesu inwestycyjnego w zakresie budowy i modernizacji sieci energetycznych.

Kancelaria zajmuje się również przygotowywaniem i opiniowaniem projektów umów dla przedsiębiorców działających na rynku energetycznym, opracowywaniem opinii oraz ekspertyz prawnych, a także reprezentowaniem Klientów w postępowaniach przed sądami i organami, w tym Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki i Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

FUZJE I PRZEJĘCIA

Prawnicy kancelarii posiadają wieloletnie doświadczenie w doradztwie spółkom prawa handlowego w przedmiocie takich zagadnień jak łączenia, podział i ich przekształcenia. Aktywnie wspieramy naszych Klientów w procesach negocjacyjnych związanych z akwizycjami.

Kancelaria oferuje usługi w szczególności w zakresie:

 • badań stanu prawnego spółek (due diligence),
 • opracowania prawnej i podatkowej koncepcji procesów akwizycyjnych,
 • zbywania i nabywania spółek oraz aktywów,
 • restrukturyzacji i reorganizacji przedsiębiorstw/ grup kapitałowych,
 • doradztwa po-transakcyjnego.

PROCESY SĄDOWE I ARBITRAŻOWE

Kancelaria świadczy usługi w zakresie reprezentacji klientów w procesach sądowych w sądach powszechnych, administracyjnych, Sądzie Najwyższym, Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz w ramach innych postępowań. Profesjonalni pełnomocnicy procesowi, ze względu na swoje doświadczenie zawodowe i świadomość napięcia towarzyszącego postępowaniom sądowym, dbają o interesy klientów ze szczególną starannością.

Zakres naszych usług obejmuje:

 • reprezentację przed sądami powszechnymi, arbitrażowymi, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi,
 • reprezentację przed organami administracji państwowej i samorządowej,
 • udział w postępowaniach koncesyjnych, zgłoszeniowych czy pozwoleniowych,
 • prowadzenie i przygotowanie negocjacji przedprocesowych i polubownych,
 • prowadzenie i organizację sporów, w tym sporów zbiorowych.

PRAWO PRACY I DORADZTWO HR

Prawo pracy stanowi nieodłączny element działalności przedsiębiorcy. Znajomość obowiązujących przepisów oraz projektowanych zmian ma istotne znaczenie dla skutecznego zarządzania. Nasi prawnicy mają wieloletnie doświadczenie w doradztwie w zakresie prawa pracy na rzecz klientów korporacyjnych. Sekcja prawa pracy oferuje usługi prawne w zakresie następujących zagadnień: dokumentacja prawno – pracownicza, zatrudnienie kadry menadżerskiej, regulaminy wewnętrzne, zakładowy Funduszu Świadczeń Socjalnych, zmiany organizacyjne skutkujące przejściem zakładu pracy lub jego części na nowego pracodawcę, czy reprezentacja w procesach sądowych.

Naszą ofertę kierujemy również do pracowników, doradzając w rozwiązywaniu problemów prawnych związanych z nawiązaniem, trwaniem oraz ustaniem stosunku pracy. W tym zakresie w szczególności analizujemy treść umów o pracę, ułatwiamy egzekwowanie praw pracowniczych, pomagamy jak najkorzystniej rozwiązać istniejący stosunek pracy. Reprezentujemy klientów w rozmowach z pracodawcą, prowadzimy procesy sądowe, mające na celu przywrócenie do pracy, bądź skuteczne wyegzekwowanie odszkodowań związanych ze sprzecznym z prawem rozwiązaniem stosunku pracy przez pracodawcę.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie ochrony danych osobowych, skierowaną zarówno do podmiotów z sektora prywatnego, jak i publicznego.

Zespół prawników Kancelarii prowadzi doradztwo w zakresie wyboru optymalnego sposobu oraz środków technicznych przetwarzania danych osobowych w przedsiębiorstwie, a także prawidłowości prowadzenia tego procesu. Mając na uwadze długotrwały i stabilny rozwój naszych Klientów, uwzględniamy uchwalone w prawie unijnym zmiany, które wkrótce wejdą do polskiego porządku prawnego, a spowodują między innymi zdecydowane rozszerzenie odpowiedzialności finansowej przedsiębiorcy za naruszenia w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz modyfikacje w kwestii sposobu i zakresu zgłaszania naruszeń lub zagrożeń ochrony danych osobowych.

Analizując obowiązujące w przedsiębiorstwie Klienta dokumenty oraz procedury z zakresu ochrony danych osobowych, wskazujemy rozwiązania, pozwalające wyeliminować występujące niebezpieczeństwa. Prawnicy Kancelarii świadczą doradztwo przy sporządzaniu dokumentacji niezbędnej w procesie przetwarzania danych, uwzględniając również specyfikę świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym m. in.: polityk bezpieczeństwa, instrukcji zarządzania systemem, polityk cookies, umów w zakresie powierzenia przetwarzania danych osobowych innym osobom. Udzielamy wsparcia w procedurze rejestracji zbiorów danych osobowych przed GIODO, a także podejmujemy się reprezentacji Klienta w toku kontroli.

Prawnicy Kancelarii posiadają szeroką wiedzę i doświadczenie z zakresu prawa własności intelektualnej, co pozwala świadczyć kompleksowe usługi prawne m.in. na rzecz przedsiębiorców, w szczególności z branży medialnej, agencji reklamowych, twórców i artystów – wykonawców.
Zespół prawników udziela wsparcia prawnego przy negocjowaniu i sporządzaniu umów obejmujących przeniesienie praw autorskich i praw pokrewnych, praw własności intelektualnej oraz umów licencyjnych.
Reprezentujemy naszych klientów w sporach sądowych dotyczących m. in. ochrony praw i wynagrodzeń autorskich oraz ochrony dóbr osobistych twórcy. Kancelaria prowadzi także sprawy sporne ze stosunków z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi.
Kancelaria współpracuje z rzecznikami patentowymi, zapewniającymi wsparcie przy rejestracji znaków towarowych, wzorów przemysłowych oraz patentów, zarówno przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, jak i urzędami oferującymi ochronę międzynarodową.

SPÓŁDZIELNIE

Kancelaria specjalizuje się w zakresie obsługi spółdzielni: rolniczych, pracy, mieszkaniowych, spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych, socjalnych i europejskich. Mając na względzie brak spójnej, logicznej i systemowej regulacji prawa spółdzielczego oraz specyficzny dobrowolny i samorządny charakter spółdzielni, prawnicy kancelarii świadczą usługi z zakresu:

 • przygotowywania wewnętrznej dokumentacji i aktów spółdzielni,
 • kompleksowej obsługi prawnej spółdzielni i jej organów,
 • systemu finansowego spółdzielni,
 • przekształcenia, likwidacji i upadłości spółdzielni,
 • reprezentacji w sporach z członkami spółdzielni oraz członkostwa w spółdzielni,
 • sporów spółdzielni mieszkaniowych ze wspólnotami.

MIĘDZYNARODOWE DORADZTWO BIZNESOWE

Kancelaria dla swoich klientów prowadzi doradztwo w zakresie zakupu spółek poza granicami Polski oraz pośredniczy w otwarciu rachunków bankowych w zagranicznych bankach – m.in. w Austrii i Księstwie Liechtensteinu.

MASOWA WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych – autorskiego programu przeznaczonego do masowej windykacji należności w trybie elektronicznego postępowania upominawczego, kancelaria na szeroką skalę prowadzi dla swoich klientów proces windykacji sądowej.

Zakres usług świadczonych w ramach windykacji wierzytelności jest ustalany z klientami indywidualnie, co pozwala na szczegółowe wypracowanie zasad współpracy – od rozmów ugodowych, poprzez prowadzenie procesu sądowego, aż do skutecznego wyegzekwowania należności na drodze postępowania egzekucyjnego. Nasz autorski system informatyczny podlega ciągłym modyfikacjom, tak, aby dostarczać naszym klientom kolejnych nowatorskich rozwiązań, usprawniających proces zarządzania wierzytelnościami w ich przedsiębiorstwach.

Kancelaria posiada ponad 10 osobowy Dział Rozliczeń i Analiz, w którym doświadczeni w procesie windykacyjnym specjaliści przeliczą wartość wierzytelności na dzień wniesienia powództwa i rozliczą wierzytelność aż do momentu jej całkowitej spłaty.