Prof. Adam Jedliński

 • Jedliński A., Prawo do lokali w spółdzielniach mieszkaniowych, Gdańsk 2005
 • Jedliński A., Członkostwo w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej, Warszawa 2002
 • Jedliński A., Credit Union System in Poland, Madison USA 2002
 • Jedliński A., Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa. Zagadnienia konstrukcji prawnej, Sopot  2001
 • Jedliński A., Umowne nabycie własnościowego prawa do lokalu, Gdańsk 1985
 • Komentarz do Tytułu IV Działu III (Formy Czynności Prawnych), Działu IV (Wady oświadczenia woli) oraz Tytułu VI (przedawnienie roszczeń) Księgi Pierwszej Kodeksu Cywilnego [w:] Kodeks Cywilny. Komentarz. Część ogólna, Tom I, pod red. A. Kidyby, Warszawa 2012
 • Jedliński A., Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa. Zarys systemowego ujęcia, Sopot 2002
 • Jedliński A., Mędrzecka J., Odrębna własność lokalu w spółdzielni mieszkaniowej, Gdańsk 2003 „Arche”
 • Jedliński A., Pietrzykowski K., Komentarz do ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, Gdańsk 1998
 • Jedliński A., Kędzierska-Cieślak A., Prawo cywilne w świetle przypadków (dla studentów, aplikantów i nie tylko), Poznań 1998
 • Jedliński A., Kędzierska-Cieślak A., Prawo cywilne w kazusach, Gdańsk 1985
 • Jedliński A.,  H. Cioch,Prawo spółdzielcze (rec.), Warszawa 2011, Rejent  251/2012
 • Jedliński A., Ustawa z 1920 roku na tle ówczesnych regulacji europejskich (w:) 90 lat prawa spółdzielczego, Biuletyn Instytutu Stefczyka, rok II, 2010 nr 5
 • Jedliński A., Glosa do wyroku SN z dnia 04.10.2006 r. II CSK 105/06. [Dot. Charakteru prawnego terminu do rozpatrzenia przez walne zgromadzenie zgłoszonego przez członków żądania podziału spółdzielni]. OSP 2007 nr 11 poz. 124 c.
 • Jedliński A., Podstawowe założenia nowego projektu ustawy o spółdzielniach. Stud.     Europ. Gdynia 2007 t. 16 s. 151-165
 • Jedliński A., Moc obowiązująca uchwał organów spółdzielni i ich zaskarżanie. Pieniądze i Więź 2006 nr 1 s. 93-99
 • Jedliński A., Ochrona konsumenta w świetle tzw. ustawodawstwa antylichwiarskiego. Pieniądze i Więź 2006 nr 2/3 s. 145-149
 • rec. Jedliński A. – H. Cioch Prawo spółdzielcze w świetle prezydenckiego projektu ustawy, Kraków 2005, Rejent 263/2005
 • Jedliński A. Pozorność jako wada czynności prawnej i konsekwencje prawe pozorności, Rejent 264/2005
 • Jedliński A., Umowa o wybudowanie lokalu w celu ustanowienia jego odrębnej własności – umowa developerska. Prz. Sądowy 2005 nr 9 s. 68-78
 •  Jedliński A., Stosunek prawny członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej. Stud. Europ. Gdynia 2005 t. 14 s. 173-188
 • Jedliński A. Założenia Projektu ustawy o przeciwdziałaniu niewypłacalności osoby fizycznej oraz o upadłości konsumenckiej, Pieniądze i Więź z 2004, Nr 2
 • Jedliński A., Glosa do wyroku SO w Łodzi z 27.11.2002 r. II C 814/02. [Dot. spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych]. Pieniądze i Więź 2004 nr 1 s. 108-111
 • Jedliński A., Lokatorskie prawo do lokalu (nowe elementy konstrukcji prawnej). Prz. Sądowy 2004 nr 3 s. 122-135
 • Jedliński A., Umowa o ustanowienie odrębnej własności lokalu. Prz. Sądowy 2004 nr 9 s. 60-71
 • Jedliński A., Zastąpienie uchwały walnego zgromadzenia w procesie łączenia się spółdzielni. Pieniądze i Więź 2004 nr 4 s. 123-128
 • Jedliński A., Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu według nowej regulacji prawnej.  Prz. Sądowy 2004 nr 1 s. 110-129
 • Jedliński A., Zasada swobody umów a ważność czynności prawnej. Rejent 2003 nr 5 s. 85-101
 • Jedliński A., Sytuacja prawna spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w toku postępowania egzekucyjnego. Prz. Prawa Egzekucyjnego 2003 nr 9/10 s. 27-40
 • Jedliński A., Udział Kasy Krajowej w postępowaniach dotyczących funkcjonowania systemu SKOK przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Pieniądze i Więź 2003 nr 3 s. 128-135
 • Jedliński A., Mędrzecka J. Zasada swobody umów, a ważność czynności prawnej, Rejent 209/2003
 • Jedliński A., Gwarancje bezpieczeństwa depozytów w SKOK [Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych]. Pieniądze i Więź 2002 nr 2 s. 60-63, Sum.
 • Jedliński A., Podział spółdzielni w świetle nowych regulacji prawnych. PiP 2002 nr 8 s. 53-62
 • Jedliński A., Znaczenie prawne pojęcia „więzi o charakterze zawodowym lub organizacyjnym” w rozumieniu art. 6 ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych w postępowaniu rejestrowym. Pieniądze i Więź 2001 nr 1 s. 182-193
 • Jedliński A., Zagadnienia cywilnoprawne powstające w związku z unormowaniem upadłości spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej. Stud. Bałtyckie Administracja 2001 t. 3 s. 21-37
 • Jedliński A., Przekształcenie pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej jako źródło nabycia członkostwa w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej. Pieniądze i Więź 2001 nr 2 s. 103-114
 • Jedliński A., O tak zwanej urzędowej interpretacji prawa podatkowego. Rejent 2001 nr 12 s. 60-74
 • Jedliński A., Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa (Kasa Krajowa) w systemie spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Pieniądze i Więź 2001 nr 3 s. 120-130
 • Jedliński A., Ochrona wkładów członkowskich i oszczędności członka spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej w postępowaniu egzekucyjnym. Probl. Egzekucji 2001 nr 15 s. 5-22
 • Jedliński A., W SKOK nie wypierzesz, Rzeczpospolita z dnia 18 czerwca 2001
 • Jedliński A., Spółka cicha – stosunki między wspólnikami. Pieniądze i Więź 2000 nr 3 s. 117-122
 • Jedliński A., Kaczyński L., Statut jako źródło prawa pracy. PiP 1999 nr 4 s. 28-40
 • Jedliński A., Kaczyński L., Zagadnienia prawne umów zawieranych przez Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe z pracodawcami. PiP 1998 nr 8 s. 79-88
 • Jedliński A., Kaczyński L., Zagadnienia prawne umów zawieranych przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe z pracodawcami. Pieniądze i Więź 1999 nr 1 s. 114-122 [przedruk z „Państwa i Prawa” 1998 nr 8]
 • Jedliński A., Wybrane zagadnienia prawne rejestracji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Stud. Bałtyckie Administracja 1998 nr 2 s. 81-94
 • Jedliński A., Wybrane zagadnienia prawne rejestracji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Pieniądze i Więź 1998 nr 1 s. 151-155
 • Jedliński A., Własnościowe prawo do lokalu jako ograniczone prawo rzeczowe. (Zagadnienia konstrukcji prawnej). PiP 1998 nr 4 s. 44-51
 • Jedliński A., Odpowiedzialność małżonków za zobowiązania z tytułu zaciągniętego kredytu na zaspokojenie zwykłych potrzeb rodziny, Magazyn Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo – Kredytowych, 1998 Nr 4
 • Wniesienie wkładu budowlanego w spółdzielni mieszkaniowej, Zeszyty Naukowe Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego nr 15(1987), Gdańsk 1987
 • Jedliński A., Umowa o kolejności przydziału lokalu w spółdzielniach mieszkaniowych. PiP  1986 nr 7 s. 70-80
 • Jedliński A., Charakter prawny umów zawieranych przez Biuro Handlu Zagranicznego   „Locum”. Pal. 1983 nr 5/6 s. 78-86

dr Dominik Bierecki

 • Bierecki D., Spółdzielnia europejska w świetle prawa polskiego, Sopot, 2017.
 • Bierecki D., Członkostwo w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej, Sopot, 2013.
 • Bierecki D., Członkostwo w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej w świetle nowych regulacji prawnych, Pieniądze i Więź, 2012, nr 4
 • Bierecki D., Konsekwencje prawne zniesienia pozorności jako wady oświadczenia woli w projekcie nowego Kodeksu cywilnego, Prawo i Więź, 2014, nr 2
 • Bierecki D., Zakaz lichwy w prawie państw Unii Europejskiej, Pieniądze i Więź, 2015, nr 4
 • Bierecki D., Regulacja prawna wyzysku. Uwagi de lege lata oraz de lege ferenda, Rejent, 2015, nr 7
 • Bierecki D., Transgraniczne połączenie spółdzielni. Uwagi dotyczące utworzenia spółdzielni europejskiej (societas cooperativa europaea) w świetle prawa polskiego, Kwartalnik Prawa Prywatnego, 2016, nr 2
 • Bierecki D., Uwagi w sprawie rozporządzenia udziałem w przedmiocie należącym do spadku, Rejent, 2017, nr 8
 • Bierecki D., Zasiedzenie własności gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste. Glosa do uchwały Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 9 grudnia 2016 r., III CZP 57/16, Prawo i Więź, 2018, nr 1
 • Bierecki D., Forma elektroniczna czynności spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych, Pieniądze i Więź, 2018, nr 2
 • Bierecki D., Nowe regulacje przedawnienia roszczeń, Rejent, 2018, nr 10
 • Bierecki D., Konsekwencje prawne powołania wykonawcy testamentu (zarys problematyki), Prawo i Więź, 2018, nr 3
 • Bierecki D., Potrzeba instytucji zarządu sukcesyjnego (w:) Polski Kompas – Rocznik Instytucji Finansowych i Spółek Akcyjnych, Warszawa, 2018
 • Bierecki D., Zakaz lichwy w prawie państw Unii Europejskiej. Referat wygłoszony na konferencji naukowej: Przemoc ekonomiczna i lichwa zagrożeniem ładu społecznego, Warszawa, 3.10.2015
 • Bierecki D., Legal aspects of capital building in cooperatives in the European Union.Referat wygłoszony na konferencji Międzynarodowego Związku Spółdzielczego, Antalya, Turcja, 12.11.2015
 • Bierecki D., European Co – operative Society (SCE) in the light of International Co – operative Principles. Referat wygłoszony na Uniwersytecie w Tbilisi (Tbilisi State University) dnia 29.09.2016

dr Aleksandra Brodecka

 • Jedność prawa, etyki, filozofii i polityki [w:] Księga życia i twórczości, t. 4, Filozofia : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Romanowi A. Tokarczykowi [współautor:] O. Hołub-Śniadach, Z. Brodecki, Wyd. Wydawnictwo Muzyczne Polihymnia, Lublin 2014, ISBN 978-83-7847-151-6, nr wyd. 1
 • Rio 20+: wizja i rzeczywistość [w:] Międzynarodowe prawo ochrony środowiska XXI wieku [red:] Z. Galicki, A. Gubrynowicz [współautor:] Z. Brodecki, A. Molisz, Warszawa 2013 2013, s. 289, ISBN 978-83-63093-88-4, nr wyd. 1
 • Rynek i kultura w interakcji z prawem. [w:] Księga Jubileuszowa Profesora Eugeniusza Bojanowskiego. [współautor:] Z. Brodecki, Wyd. Gdańskie Studia Prawnicze, Gdańsk 2012, nr wyd. 1
 • Tragedia zasobów wspólnych [w:] Gdańskie Studia Prawnicze. Tom XXV, Gdańsk 2011, nr wyd. 1
 • Konstytucjonalizacja prawa publicznego; Prawo konstytucyjne [w:] Komparatystyka kultur prawnych [współautor:] Z. Brodecki, M. Konopacka, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2010, nr wyd. 1
 • Zrozumieć produkty ubezpieczeń [w:] Prawo ubezpieczeń gospodarczych. Komentarz. Tom II [red:] Z. Brodecki, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2010, nr wyd. 1
 • Zrozumieć rynek ubezpieczeń [w:] Prawo ubezpieczeń gospodarczych. Komentarz. Tom I [red:] Z. Brodecki, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2010, nr wyd. 1
 • Proces europejskiej integracji gospodarczej; Odpowiedzialność przedsiębiorcy na rynku technologii [w:] Europa przedsiębiorców [red:] Z. Brodecki, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2010, nr wyd. 1
 • Komparatystyka kultur prawnych [współautor:] M. Konopacka, Z. Brodecki, Wyd. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010, ISBN 978-83-264-0294-4, nr wyd. 1
 • Sąd jako katalizator i pozytywny prawodawca; Status sędziego [w:] Europa urzędników [red:] Z. Brodecki, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2009, nr wyd. 1

dr Martyna Jedlińska

 • Jedlińska M., Pełnomocnictwo do czynności na rachunku bankowym, Pieniądze i Więź, nr 50, s. 147-159, Sopot 2011
 • Jedlińska M., Realizacja założeń społecznie odpowiedzialnego biznesu poprzez etyczne fundusze inwestycyjne, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, nr 4/7, s. 43-5, Gdańsk 2011
 • Jedlińska M., Założenie spółdzielni socjalnej, Przegląd Sądowy, nr 5, s. 43-62, Gdańsk 2013
 • Jedlińska M., Spółdzielnia socjalna – atypowe rozwiązania powszechnych problemów, Tęcza Polska, nr 8 (209), s. 22-25, Gdynia, sierpień 2016

dr hab. Prof. UG Jerzy Ciszewski

 • Jedność prawa, etyki, filozofii i polityki [w:] Księga życia i twórczości, t. 4, Filozofia : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Romanowi A. Tokarczykowi [współautor:] O. Hołub-Śniadach, Z. Brodecki, Wyd. Wydawnictwo Muzyczne Polihymnia, Lublin 2014, ISBN 978-83-7847-151-6, nr wyd. 1
 • Rio 20+: wizja i rzeczywistość [w:] Międzynarodowe prawo ochrony środowiska XXI wieku [red:] Z. Galicki, A. Gubrynowicz [współautor:] Z. Brodecki, A. Molisz, Warszawa 2013 2013, s. 289, ISBN 978-83-63093-88-4, nr wyd. 1
 • Rynek i kultura w interakcji z prawem. [w:] Księga Jubileuszowa Profesora Eugeniusza Bojanowskiego. [współautor:] Z. Brodecki, Wyd. Gdańskie Studia Prawnicze, Gdańsk 2012, nr wyd. 1
 • Tragedia zasobów wspólnych [w:] Gdańskie Studia Prawnicze. Tom XXV, Gdańsk 2011, nr wyd. 1
 • Konstytucjonalizacja prawa publicznego; Prawo konstytucyjne [w:] Komparatystyka kultur prawnych [współautor:] Z. Brodecki, M. Konopacka, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2010, nr wyd. 1
 • Zrozumieć produkty ubezpieczeń [w:] Prawo ubezpieczeń gospodarczych. Komentarz. Tom II [red:] Z. Brodecki, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2010, nr wyd. 1
 • Zrozumieć rynek ubezpieczeń [w:] Prawo ubezpieczeń gospodarczych. Komentarz. Tom I [red:] Z. Brodecki, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2010, nr wyd. 1
 • Proces europejskiej integracji gospodarczej; Odpowiedzialność przedsiębiorcy na rynku technologii [w:] Europa przedsiębiorców [red:] Z. Brodecki, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2010, nr wyd. 1
 • Komparatystyka kultur prawnych [współautor:] M. Konopacka, Z. Brodecki, Wyd. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010, ISBN 978-83-264-0294-4, nr wyd. 1
 • Sąd jako katalizator i pozytywny prawodawca; Status sędziego [w:] Europa urzędników [red:] Z. Brodecki, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2009, nr wyd. 1
 • Obowiązek małżonków zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny (art. 30 k.r. i o.p.), Nowe Prawo 3/1977;
 • Glosa do orzeczenia GKA z 23.04.1976r., Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych 1978, poz. 64;
 • Glosa do orzeczenia GKA z 07.08.1979r., Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych 1982, poz. 223;
 • Struktura zobowiązaniowego stosunku zastępstwa inwestycyjnego, Zeszyty Naukowe Wydziału Prawa i Administracji UG 12/1984;
 • Recenzja opracowania M.C. Mestona: The Succesion (Scotland) Act 1964, Palestra 4/1986;
 • Wybrane problemy spółek cywilnych na tle niektórych orzeczeń sądowych, Problemy Egzekucji Sądowej, 17/1996;
 • Glosa do uchwały SN z 11.10.1995r. (III CZP 137/95), Problemy Egzekucji Sądowej, 18/1996;
 • Zniesienie małżeńskiej wspólności ustawowej, Problemy Egzekucji Sądowej, 20/1996;
 • Powstanie i treść majątkowych praw autorskich, Problemy Egzekucji Sądowej, 20/1996;
 • Charakter prawny i zakres stosowania prawa pierwokupu, Problemy Egzekucji Sądowej, 21/1996;
 • Niektóre zagadnienia odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte w trakcie trwania wspólności ustawowej (art. 41 kro), Problemy Egzekucji Sądowej, 27/1997;
 • Charakter prawny umowy spółki cywilnej, Problemy Egzekucji Sądowej, 29/1998;
 • Osobowość prawna spółki cywilnej, Problemy Egzekucji Sądowej, 29/1998;
 • Odpowiedzialność spółki cywilnej za zobowiązania, Problemy Egzekucji Sądowej, 32/1998;
 • Spółka cywilna w prawie amerykańskim, Problemy Egzekucji Sądowej, 33/1998;
 • Stosunki majątkowe w spółce cywilnej, Problemy Ciszewski Jerzy, Aport, Statut spółki, Umowa spółki, Wkład, Wspólnik , (w:) Gliniecki Bartłomiej (red.), A. Brodecka, J. Ciszewski, M. Glicz, B. Gliniecki, J. Kruczalak-Jankowska, J. Potulski, K. Skrodzki, M. Skrodzka, K. Trzciński,  Leksykon Spółek Handlowych, Warszawa 2012, ISBN 978-83-255-3861-3
 • Polskie prawo handlowe [red:] J. Ciszewski [współautor:] M. Glicz, B. Gliniecki, A. Stępień-Sporek, K. Trzciński, A. Wowerka, M. Machnij, R. Morek, E. Wieczorek, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2013, ISBN 978-83-278-0138-8, nr wyd. 3
 • Egzekucji Sądowej, 34/1998;
 • Współdziałanie wspólników spółki cywilnej – prowadzenie spraw spółki, Problemy Egzekucji Sądowej, 35/1999;
 • Kilka uwag na temat art. 155 §9 kk, Problemy Egzekucji sądowej, 37/1999;
 • Ustawowe i umowne ograniczenia odpowiedzialności osobistej, Gdańskie Studia Prawnicze t.10, 2003;
 • Regresowe roszczenia alimentacyjne (art.140 k.r.o.), Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny , nr 10-12/2004.
 • System skarbowych umów ramowych rynków finansowych (GMRA/MRA), Gdańskie Studia Prawnicze Tom XXI, Gdańsk 2009, s. 321-326
 • Ciszewski Jerzy, Ius commune europaeum novum– budowa europejskiego systemu kompozytowego prawa prywatnego (cz. I) Pieniądze i więź, Rok XIV nr 4, str. 203-214, Sopot 2011, ISSN 1506-7513
 • Ciszewski Jerzy[współautor], Ius commune europaenum novum- budowa europejskiego systemu kompozytowego prawa prywatnego ( cz. II) „Pieniądze i więź”;  s. 103-117 ISSN 1506-7513, rok XV, nr 1/ 2012, 4
 • Jerzy Ciszewski, Czynności handlowe i umowy handlowe W: Polskie prawo handlowe / pod red. Jerzego Ciszewskiego Wyd. 3., stan prawny na 1 lipca 2013 r., Warszawa, LexisNexis Polska, 2013; s. 327-335; ISBN: 978-83-278-0138-8
 • Jerzy Ciszewski, Kamil Jędrej, Grzegorz Karaszewski, Jakub Knabe, Piotr Nazaruk, Beata Ruszkiewicz, Grzegorz Sikorski, Anna Stępień-Sporek, Kodeks cywilny : komentarz / pod red. Jerzego Ciszewskiego; Stan prawny na 31 października 2012 r.; Warszawa : LexisNexis Polska, 2013; ISBN: 978-83-7620-550-2
 • Kodeks cywilny : komentarz / pod red. Jerzego Ciszewskiego, Stan prawny na 31 października 2012 r.; Warszawa : LexisNexis Polska, 2013; ISBN: 978-83-7620-550-2
 • Polskie prawo handlowe / pod red. Jerzego Ciszewskiego, Wyd. 3., stan prawny na 1 lipca 2013 r.; Warszawa : LexisNexis Polska, 2013; ISBN: 978-83-278-0138-8
 • Jerzy Ciszewski, Anna Stępień-Sporek, Prawo cywilne : część ogólna, prawo rzeczowe i prawo rodzinne w pytaniach i odpowiedziach; Wyd. 5, stan prawny na 1 października 2013 r.; Warszawa,  LexisNexis Polska, 2013; ISBN: 978-83-278-0060-2; s. 401-402
 • Jerzy Ciszewski, Prawo upadłościowe i naprawcze; W: Polskie prawo handlowe / pod red. Jerzego Ciszewskiego, Wyd. 3., stan prawny na 1 lipca 2013 r.; Warszawa : LexisNexis Polska, 2013 s. 299-323; ISBN: 978-83-278-0138-8
 • Jerzy Ciszewski, Przedsiębiorcy, W: Polskie prawo handlowe / pod red. Jerzego Ciszewskiego, Wyd. 3., stan prawny na 1 lipca 2013 r.; Warszawa : LexisNexis Polska, 2013; s. 39-59 ISBN: 978-83-278-0138-8
 • Jerzy Ciszewski, Jakub Knabe: Spadki [komentarz do art. 922-1088]; W: Kodeks cywilny : komentarz / pod red. Jerzego Ciszewskiego, Stan prawny na 31 października 2012 r. ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : LexisNexis Polska, 2013; s. 1540-[1862]
  ISBN: 978-83-7620-550-2
 • Jerzy Ciszewski: Spółka komandytowo-akcyjna, W: Polskie prawo handlowe / pod red. Jerzego Ciszewskiego; Wyd. 3., stan prawny na 1 lipca 2013 r.; Warszawa : LexisNexis Polska, 2013; s. 126-134; ISBN: 978-83-278-0138-8