Zamówienia publiczne w Kancelarii Jedliński, Bierecki i Wspólnicy

W zakresie praktyki prawa zamówień publicznych, Kancelaria oferuje pomoc prawną na rzecz wykonawców jak i zamawiających, obejmującą kompleksowe doradztwo prawne na wszystkich etapach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w związku z realizacją umów w sprawach zamówień publicznych.

Zamawiającym świadczymy pomoc prawną polegającą w szczególności na:

  • kompleksowym doradztwie na etapie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
  • sporządzaniu oraz opiniowaniu projektów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, pism w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz umów,
  • sporządzaniu opinii prawnych w przedmiocie zagadnień dotyczących problematyki stosowania przepisów ustawy prawo zamówień publicznych,
  • zastępstwie w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi w sprawach dotyczących odwołań i skarg obejmujących czynności zamawiającego w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Wykonawcom oferujemy pomoc prawną na każdym etapie postępowania, obejmującą w szczególności:

  • doradztwo oraz pomoc prawną w przygotowaniu ofert,
  • sporządzanie opinii prawnych w przedmiocie zagadnień dotyczących problematyki stosowania przepisów ustawy prawo zamówień publicznych,
  • reprezentację Wykonawcy przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi,
  • doradztwo w przedmiocie realizacji umów o zamówienie publiczne.
Wyślij zapytanie