Prawo zamówień publicznych w Kancelarii Jedliński, Bierecki i Wspólnicy

W zakresie praktyki prawa zamówień publicznych, Kancelaria oferuje pomoc prawną na rzecz wykonawców jak i zamawiających, obejmującą kompleksowe doradztwo prawne na wszystkich etapach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w związku z realizacją umów w sprawach zamówień publicznych.

Nasza kancelaria zajmuje się profesjonalną obsługą stron biorących udział w procesie udzielania zamówienia publicznego, oferując kompleksową pomoc polegającą na przeprowadzeniu zamawiających przez całą procedurę przetargową od wszczęcia postępowania do udzielenia zamówienia oraz obsłudze wykonawców od momentu pojawienia się ogłoszenia o zamówieniu do zawarcia umowy z zamawiającym.

Zamawiającym świadczymy pomoc prawną polegającą w szczególności na:

 • kompleksowym doradztwie na etapie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 • sporządzaniu oraz opiniowaniu projektów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, pism w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz umów,
 • sporządzaniu opinii prawnych w przedmiocie zagadnień dotyczących problematyki stosowania przepisów ustawy prawo zamówień publicznych,
 • przygotowaniu wewnętrznych regulaminów i regulacji dotyczących procedur udzielania zamówień publicznych,
 • weryfikacja poprawności formalnej ofert złożonych przez wykonawców, przygotowanie korespondencji z wykonawcami,
 • zastępstwie w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi w sprawach dotyczących odwołań i skarg obejmujących czynności zamawiającego w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Wykonawcom oferujemy pomoc prawną na każdym etapie postępowania, obejmującą w szczególności:

 • doradztwo oraz pomoc prawną w przygotowaniu ofert przetargowych oraz pism związanych z udziałem w postępowaniu (m.in. pomoc w formułowaniu pytań do zamawiającego co do treści SIWZ, odpowiedzi na wezwania do wyjaśnień treści oferty),
 • weryfikacja dokumentacji przetargowej (w szczególności specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zawartych w niej warunków udziału w postępowaniu),
 • sprawdzenie, czy opisy przedmiotu zamówienia oraz warunki udziału sporządzone są zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,
 • sporządzanie opinii prawnych w przedmiocie zagadnień dotyczących problematyki stosowania przepisów ustawy prawo zamówień publicznych,
 • doradztwo przy zawieraniu oraz wykonywaniu umów z podwykonawcami, konsorcjantami oraz innymi partnerami,
 • reprezentację Wykonawcy przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi, sporządzanie skarg na orzeczenia KIO do sądów okręgowych,
 • doradztwo w przedmiocie realizacji umów o zamówienie publiczne.

Naszym klientom oferujemy profesjonalną pomoc prawną na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak również na etapie realizacji zamówienia. Zespół Kancelarii sprawnie przeprowadzi Państwa przez procedurę odwoławczą i zapewni reprezentację przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi. Kancelaria Jedliński, Bierecki i Wspólnicy z siedzibą w Gdyni oferuje również wszelką pomoc prawną w dochodzeniu roszczeń z tytułu poniesionych szkód w związku z uczestnictwem w postępowaniu o udzielenie zamówienia (np. zatrzymanie wadium) lub w związku z realizacją zamówienia.

Adwokat lub radca prawny, będący do Państwa dyspozycji w naszej kancelarii w Gdyni, udzieli Państwu wsparcia prawnego w toku całego postępowania. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Wyślij zapytanie