Umowy konsumenckie, w tym umowy tzw. frankowe w Kancelarii Jedliński, Bierecki i Wspólnicy

Umowy konsumenckie i status konsumenta

Aby wyjaśnić definicję i status konsumenta należy odwołać się do Kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 22(1) Kodeksu cywilnego za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Status konsumenta będą miały więc osoby, które zawarły z firmami (przedsiębiorcami) różnego rodzaju umowy cywilnoprawne np. umowę sprzedaży, najmu, umowę na dostarczanie usług telekomunikacyjnych. Do zawarcia umowy przez konsumenta dochodzi także (mimo braku zachowania formy pisemnej) w przypadku skorzystania np. z usług salonu fryzjerskiego czy oddania odzieży do pralni.

Każdy konsument niejednokrotnie w swoim życiu musiał podpisać jakąś umowę z przedsiębiorcą. Nasza Kancelaria Prawna udziela konsumentom pomocy prawnej zarówno przy zawieraniu umów z przedsiębiorcami w tym bankami, jak i na etapie późniejszym w momencie ich wykonywania i powstania sporu między stronami umowy.

W sprawach dotyczących umów konsumenckich Kancelaria oferuje usługi prawne w szczególności w zakresie doradztwa prawnego podczas zawierania umowy z przedsiębiorcą i opiniowania treści umowy. Gdy zgłoszą się Państwo do Nas dopiero po zawarciu umowy i występują problemy podczas jej wykonywania, zespół naszej Kancelarii dokona analizy zawartej umowy oraz przedstawi optymalne i najlepsze dla Państwa rozwiązanie. Podpowie kiedy umowę wypowiedzieć, a kiedy od niej odstąpić. Oprócz wyżej wymienionych usług Kancelaria zapewnia doradztwo i pomoc prawną w zakresie dochodzenia należnych konsumentom roszczeń na drodze polubownej, jak i przed Sądem, prowadzenia negocjacji, wsparcia merytorycznego przy zawarciu umowy ugody z przedsiębiorcami, bankami i innymi instytucjami, tak aby w największym stopniu zabezpieczyć interes Państwa jako konsumentów, reprezentacji w sporze sądowym na każdym etapie postępowania aż do jego prawomocnego zakończenia. 

Radca prawny lub adwokat z zespołu naszej Kancelarii może towarzyszyć Państwu w całym procesie zawierania umowy już od chwili sporządzania projektu umowy, poprzez jej opiniowanie i udział w negocjacjach, aż do momentu jej finalnego podpisania. Kancelaria podejmie się prowadzenia sprawy również w przypadku zaistnienia sporu między stronami w toku wykonywania umowy.

Zwrot środków w przypadku wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu

Kancelaria udziela również pomocy prawnej kredytobiorcom w dochodzeniu zwrotu środków od instytucji finansowych z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu.

Zarówno ustawa z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim, jak i  ustawa z dnia 23 marca 2017 roku o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami przewidują, iż w przypadku spłaty całości lub części kredytu przed terminem określonym w umowie, całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy.

Obowiązek zwrotu przez banki pieniędzy za wcześniejszą spłatę kredytu potwierdza także wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 11 września 2019 roku (sprawa I C 383-19) oraz stanowisko Prezesa  Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Rzecznika Finansowego.

Jeśli spłaciłeś cały kredyt bądź jego część przed terminem wskazanym w zawartej przez Ciebie umowie, nasi prawnicy pomogą Ci odzyskać od instytucji finansowej zwrot wpłaconych środków, tj. odsetek i  wszystkich kosztów przypadających na pozostały okres obowiązywania umowy.

Frankowicze i sprawy frankowe

Szczególną grupą konsumentów, którzy mogą potrzebować doradztwa prawnego są Klienci banków, tj. osoby fizyczne które zawarły umowy indeksowane lub denominowane kursem franka szwajcarskiego (CHF), tzw. umowy frankowe.

W przypadku umów frankowych kredytobiorca działa w charakterze konsumenta jeśli zawiera z bankiem umowę waloryzowaną do CHF (kredyt indeksowany lub denominowany) np. w celu skredytowania zakupu mieszkania na własne potrzeby bytowe. Specjaliści Kancelarii są w stanie zapewnić pomoc prawną i wsparcie takim osobom w obronie im należnych praw.

Kredyt indeksowany

Kredyt indeksowany jest kredytem, którego wartość została wyrażona w złotych polskich i wskazana w umowie kredytowej. Wysokość kredytu w złotych jest znana konsumentowi już w chwili zawierania umowy. Taki kredyt wypłacany jest w złotych, a z chwilą jego wypłaty przez bank, saldo zadłużenia konsumenta zostaje przeliczone na franki szwajcarskie (CHF) według kursu kupna CHF określonego przez bank. Tak obliczona kwota we frankach szwajcarskich podlega spłacie przez kredytobiorcę konsumenta. Indeksacji poddawane są również raty spłaty kredytu, które spłacane są w złotych polskich. Indeksacja rat polega na tym, że w dniu płatności danej raty, bank przelicza ratę kredytu wyrażoną w harmonogramie spłaty w CHF na złote polskie po kursie sprzedaży CHF określonym przez bank i tak obliczoną kwotę w złotych pobiera z rachunku konsumenta. Kredyt indeksowany do waluty obcej jest de facto rodzajem kredytu w złotych.

Kredyt denominowany

Kredyt denominowany jest natomiast kredytem, którego wysokość jest wyrażona od razu w umowie kredytowej we frankach szwajcarskich. Konsumentowi wypłacana jest jednak jego równowartość w złotych polskich. Przeliczenie kredytu z franków szwajcarskich na złote polskie odbywa się po kursie kupna określonym przez bank. Taki sposób przeliczania oznacza, że konsument nie wie jaką kwotę w złotych ostatecznie otrzyma od banku. Z uwagi na wahania kursowe między dniem zawarcia umowy kredytowej a dniem wypłaty kredytu, konsument może otrzymać kwotę mniejszą lub większą niż tą o którą ubiegał się w banku. W przypadku takich inwestycji jak np. zakup nieruchomości, ewentualną różnicę gdy bank wypłaci kwotę niższą niż wnioskowana, konsument będzie niestety musiał pokryć z własnych środków.

Przez ostatnie lata kursy franka szwajcarskiego znacznie wzrosły. Wzrost kursu ma nie tylko wpływ na wysokość rat, ale i saldo kredytu. W efekcie kredytobiorcy konsumenci muszą spłacać wyższe raty kredytu niż na początku. Wzrost franka szwajcarskiego spowodował także wzrost salda zadłużenia podlegającego spłacie, czyli wzrost długu wobec banku. Dla niejednego konsumenta stanowi do znaczne obciążenie trudne do udźwignięcia. Warto więc walczyć o swoje prawa i powierzyć naszej Kancelarii prowadzenie sprawy frankowej. W imieniu konsumenta dochodzimy przed sądem nieważności umowy kredytowej lub jej odfrankowienia. Korzyści dla frankowiczów to m.in. unieważnienie umowy kredytowej i zwrot wpłaconych środków, uwolnienie się od kredytu, wykreślenie hipoteki, odfrankowienie umowy z zastosowaniem stopy LIBOR, niższe raty kredytu, zmniejszenie salda zadłużenia, zwrot nadpłaconych rat.

Prawnicy z naszej Kancelarii prowadzą liczne sprawy osób, które zawarły umowy frankowe przeciwko największym bankom, które posiadały w swojej ofercie takie kredyty.

W zakresie spraw frankowych Kancelaria oferuje następujące rodzaje usług: analiza umowy kredytowej oraz wszelkich innych dokumentów związanych z udzieleniem kredytu jak regulaminy, harmonogramy spłaty, aneksy, wyliczenie korzyści finansowych, skierowanie do banku reklamacji, wsparcie Klienta podczas negocjacji z bankiem i przy zawieraniu umowy ugody, sporządzenie w imieniu Klienta pozwu o ustalenie i zapłatę, a także dalszych pism procesowych w toku postępowania, reprezentację Klienta przed Sądem.

Wiedza, doświadczenie oraz zaangażowanie naszych specjalistów, radców prawnych i adwokatów pozwoli poznać i zrozumieć Państwa sytuację prawną, przedstawić najkorzystniejsze i bezpieczne rozwiązania prawne, a w wypadku naruszenia praw konsumenta, skutecznie dochodzić swoich roszczeń na drodze polubownej i przed sądem.

Świadczymy usługi na terenie Trójmiasta (Gdańsk, Gdynia, Sopot). W razie potrzeby reprezentujemy naszych klientów na terenie całego kraju. Zapraszamy kontaktu z naszą Kancelarią.

Wyślij zapytanie