Prawo pracy w Kancelarii Jedliński, Bierecki i Wspólnicy

Prowadzenie spraw z zakresu prawa pracy stanowi jeden z głównych przedmiotów działalności Kancelarii.

Nasi adwokaci i radcowie prawni posiadają bogate doświadczenie w zakresie obsługi sporów związanych ze stosunkiem pracy, w tym miedzy innymi:

 • dotyczących wypowiedzenia umowy o pracę,
 • rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia,
 • zwolnień grupowych, mobbingu,
 • dochodzenia roszczeń związanych z naruszeniem zasad dyskryminacji,
 • dochodzenia roszczeń związanych z naruszeniem zakazu konkurencji,
 • roszczeń o zaległe wynagrodzenie,
 • wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych,
 • spraw związanych z wypadkami przy pracy,
 • spraw dotyczących odpowiedzialności materialnej, porządkowej czy dyscyplinarnej pracowników.

Specjaliści z zakresu prawa pracy świadczą usługi prawne zarówno dla pracodawców, jak i dla pracowników, oferując pomoc prawną zgodną ze swoją najlepszą wiedzą oraz doświadczeniem zawodowym. Zapewniamy indywidualne podejście do każdego klienta oraz rzetelną i kompleksową pomoc zarówno na etapie przedsądowym, jak i w trakcie procesu sądowego.

Sporządzanie dokumentacji pracowniczej i procesowej w zakresie prawa pracy.

Kancelaria zajmuje się również przygotowywaniem dokumentacji niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania pracodawcy, w tym wzory umów, takich jak:

 • umowy o pracę,
 • umowy o zakazie konkurencji,
 • regulaminy pracy,
 • regulaminy wynagradzania,
 • regulaminy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Prawo pracy: wsparcie w zakresie negocjacji, układów i porozumień zbiorowych

Nasi specjaliści z zakresu prawa pracy zapewniają również wsparcie i pomoc prawną w negocjacjach z pracownikami, ich przedstawicielami, bądź związkami zawodowymi, a także w formułowaniu układów zbiorowych pracy i porozumień zbiorowych.

Kompleksowa pomoc w sporządzaniu opinii prawnych w zakresie prawa pracy

Kancelaria świadczy również szereg usług w zakresie sporządzania opinii prawnych, których przedmiotem jest szeroko rozumiane prawo pracy. Każdy pracodawca może również uzyskać pomoc prawną w zakresie organizowania i planowania czasu pracy, w tym przy wyborze najlepszych i najbardziej odpowiednich dla danych grup zawodowych systemów czasu pracy, w ustalaniu harmonogramów czasu pracy poszczególnych pracowników, także pracowników objętych szczególną ochroną, takich jak np. kobiety ciężarne oraz zajmujące się wychowywaniem dzieci do lat 6, osoby niepełnosprawne, pracownicy młodociani, a także w rozwiązywaniu wszelkich innych problemów, np. tych związanych z rozliczaniem podróży służbowych czy tych, które pojawiają się w związku z delegacjami pracowników. Na zlecenie naszych klientów przygotowujemy również umowy dla pracowników związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych.

Prawo pracy: pomoc prawna w zakresie ubezpieczeń społecznych

Kancelaria oferuje również kompleksową obsługę w zakresie ubezpieczeń społecznych. Reprezentujemy klientów w zakresie wszelkich sporów z ZUS, które dotyczą kwestii zabezpieczenia społecznego, w tym:

 • kwestie prawa do renty i emerytury (również wcześniejszej), a także innych świadczeń społecznych,
 • prawo do zasiłków,
 • prawo do urlopów macierzyńskich,
 • kwestie chorób zawodowych i rent inwalidzkich.

Kancelaria reprezentuje klientów w postępowaniach toczących się przed sądami, a także przed ZUS oraz innymi organami administracji publicznej, w tym w sprawach dotyczących wnoszenia odwołania od decyzji organów rentowych i odwołania od orzeczeń komisji lekarskich.

Ze względu na szeroki katalog spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych Kancelaria może podjąć się prowadzenia każdej sprawy z uwzględnieniem analizy możliwości osiągnięcia wyznaczonego celu, zgodnego z wolą strony sporu.

Wyślij zapytanie