Ochrona danych osobowych (RODO) w Kancelarii Jedliński, Bierecki i Wspólnicy

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie ochrony danych osobowych, skierowaną zarówno do podmiotów z sektora prywatnego, jak i publicznego.

Czym jest ustawa RODO i jakie zmiany wprowadza?

Od dnia 25 maja 2018 roku w polskim porządku prawnym zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane RODO lub GDPR. RODO wprowadziło nowe rozwiązania w obszarze ochrony danych osobowych. Celem jego wprowadzenia było wzmocnienie systemu ochrony danych osobowych i jego ujednolicenie na terenie całej Unii Europejskiej. Każdy podmiot, który przetwarza dane osobowe w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą jest zobowiązany do przestrzegania wymogów RODO. W tym celu jest zobowiązany do posiadania stosownej dokumentacji opisującej procesy przetwarzania danych osobowych oraz wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych by przetwarzanie danych spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

Obowiązek informacyjny wg.  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)

Zgodnie z zasadą rozliczalności każdy administrator danych musi wykazać zgodność przetwarzania danych osobowych z przepisami RODO. W praktyce oznacza to, że musisz wykazać:

 • przestrzeganie ogólnych zasad przetwarzania danych (art. 5 RODO)
 • przetwarzanie danych zgodnie z prawem (art. 6-11 RODO)
 • zapewnienie przestrzegania praw osób, których dane dotyczą (art. 12-23 RODO
 • wypełnianie ogólnych obowiązków w zakresie przetwarzania danych osobowych (art. 24-31 RODO)
 • zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania (art. 32-36 RODO)
 • zapewnienie kontroli nad przetwarzaniem danych, monitorowanie przestrzegania przepisów i przyjętych polityk i instrukcji w zakresie ochrony danych osobowych, samodzielnie, przez Inspektora Ochrony Danych (art. 27-43 RODO), jeśli przekazuje dane osobowe do państw trzecich i organizacji między narodowych – przestrzeganie zasad dotyczących przekazywania danych do tych państw i organizacji (art. 44-49 RODO).

Zalety współpracy z profesjonalną kancelarią przy wdrażaniu zasad RODO

Nasza Kancelaria pomoże wdrożyć RODO w firmie i zapewnić bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych. Przeprowadzi audyt zgodności z RODO oraz przygotuje wzorcową, dostosowaną do rodzaju działalności i branży „szytą na miarę” dokumentację i polityki.

Zespół prawników Kancelarii prowadzi doradztwo w zakresie wyboru optymalnego sposobu oraz środków technicznych i organizacyjnych przetwarzania danych osobowych w przedsiębiorstwie, a także prawidłowości prowadzenia tego procesu.

Analizując obowiązujące w przedsiębiorstwie Klienta dokumenty oraz procedury w obszarze ochrony danych osobowych, wskazujemy rozwiązania, pozwalające wyeliminować występujące niebezpieczeństwa.

Nasi specjaliści udzielają pomocy prawnej i wsparcia przy sporządzaniu dokumentacji niezbędnej w procesie przetwarzania danych, uwzględniając również specyfikę świadczenia usług drogą elektroniczną, takiej jak m.in.:

 • Polityka ochrony danych osobowych
 • Obowiązki informacyjne spełnianie wobec osób, których dane dotyczą
 • Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych
 • Procedury związane z naruszeniami ochrony danych osobowych i ich zgłaszania
 • Rejestr naruszeń/incydentów ochrony danych osobowych
 • Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
 • Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
 • Procedura obsługi żądań osób, których dane dotyczą
 • Analiza ryzyka
 • Ocena skutków dla ochrony danych.

Konsekwencje naruszenia ustawy o ochronie danych osobowych

Nie spełniając wymogów RODO narażasz się na dotkliwe kary finansowe. Wejście w życie RODO spowodowało zdecydowane rozszerzenie odpowiedzialności finansowej przedsiębiorcy za naruszenia w zakresie przetwarzania danych osobowych. W Polsce organem nadzorczym czuwającym nad stosowaniem RODO i uprawnionym do nakładania kar finansowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2. Wysokość nałożonej przez PUODO administracyjnej kary pieniężnej za nieprzestrzeganie RODO może wynieść:

 • do 10 000 000 EUR, a w przypadku przedsiębiorstwa - w wysokości do 2 % jego całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego, przy czym zastosowanie ma kwota wyższa (m.in. za naruszenia w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych, rejestrowania czynności przetwarzania, powierzenia przetwarzania danych osobowych)
 • do 20 000 000 EUR, a w przypadku przedsiębiorstwa - w wysokości do 4 % jego całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego, przy czym zastosowanie ma kwota wyższa (m.in. za naruszenia w zakresie podstawowych zasad przetwarzania, w tym warunków zgody, praw osób, których dane dotyczą).

Jeśli chcesz dostosować swoją działalność do wymogów RODO, zlecić audyt lub wdrożyć system RODO od podstaw w firmie, zapraszamy do kontaktu z Naszą Kancelarią Jedliński, Bierecki i Wspólnicy.

Wyślij zapytanie