śp. prof. dr hab. Adam Jedliński - Radca Prawny
śp. prof. dr hab. Adam Jedliński
 • Jedliński A., Prawo do lokali w spółdzielniach mieszkaniowych, Gdańsk 2005
 • Jedliński A., Członkostwo w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej, Warszawa 2002
 • Jedliński A., Credit Union System in Poland, Madison USA 2002
 • Jedliński A., Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa. Zagadnienia konstrukcji prawnej, Sopot  2001
 • Jedliński A., Umowne nabycie własnościowego prawa do lokalu, Gdańsk 1985
 • Komentarz do Tytułu IV Działu III (Formy Czynności Prawnych), Działu IV (Wady oświadczenia woli) oraz Tytułu VI (przedawnienie roszczeń) Księgi Pierwszej Kodeksu Cywilnego [w:] Kodeks Cywilny. Komentarz. Część ogólna, Tom I, pod red. A. Kidyby, Warszawa 2012
 • Jedliński A., Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa. Zarys systemowego ujęcia, Sopot 2002
 • Jedliński A., Mędrzecka J., Odrębna własność lokalu w spółdzielni mieszkaniowej, Gdańsk 2003 „Arche”
 • Jedliński A., Pietrzykowski K., Komentarz do ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, Gdańsk 1998
 • Jedliński A., Kędzierska-Cieślak A., Prawo cywilne w świetle przypadków (dla studentów, aplikantów i nie tylko), Poznań 1998
 • Jedliński A., Kędzierska-Cieślak A., Prawo cywilne w kazusach, Gdańsk 1985
 • Jedliński A.,  H. Cioch,Prawo spółdzielcze (rec.), Warszawa 2011, Rejent  251/2012
 • Jedliński A., Ustawa z 1920 roku na tle ówczesnych regulacji europejskich (w:) 90 lat prawa spółdzielczego, Biuletyn Instytutu Stefczyka, rok II, 2010 nr 5
 • Jedliński A., Glosa do wyroku SN z dnia 04.10.2006 r. II CSK 105/06. [Dot. Charakteru prawnego terminu do rozpatrzenia przez walne zgromadzenie zgłoszonego przez członków żądania podziału spółdzielni]. OSP 2007 nr 11 poz. 124 c.
 • Jedliński A., Podstawowe założenia nowego projektu ustawy o spółdzielniach. Stud. Europ. Gdynia 2007 t. 16 s. 151-165
 • Jedliński A., Moc obowiązująca uchwał organów spółdzielni i ich zaskarżanie. Pieniądze i Więź 2006 nr 1 s. 93-99
 • Jedliński A., Ochrona konsumenta w świetle tzw. ustawodawstwa antylichwiarskiego. Pieniądze i Więź 2006 nr 2/3 s. 145-149
 • rec. Jedliński A. – H. Cioch Prawo spółdzielcze w świetle prezydenckiego projektu ustawy, Kraków 2005, Rejent 263/2005
 • Jedliński A. Pozorność jako wada czynności prawnej i konsekwencje prawe pozorności, Rejent 264/2005
 • Jedliński A., Umowa o wybudowanie lokalu w celu ustanowienia jego odrębnej własności – umowa developerska. Prz. Sądowy 2005 nr 9 s. 68-78
 • Jedliński A., Stosunek prawny członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej. Stud. Europ. Gdynia 2005 t. 14 s. 173-188
 • Jedliński A. Założenia Projektu ustawy o przeciwdziałaniu niewypłacalności osoby fizycznej oraz o upadłości konsumenckiej, Pieniądze i Więź z 2004, Nr 2
 • Jedliński A., Glosa do wyroku SO w Łodzi z 27.11.2002 r. II C 814/02. [Dot. spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych]. Pieniądze i Więź 2004 nr 1 s. 108-111
 • Jedliński A., Lokatorskie prawo do lokalu (nowe elementy konstrukcji prawnej). Prz. Sądowy 2004 nr 3 s. 122-135
 • Jedliński A., Umowa o ustanowienie odrębnej własności lokalu. Prz. Sądowy 2004 nr 9 s. 60-71
 • Jedliński A., Zastąpienie uchwały walnego zgromadzenia w procesie łączenia się spółdzielni. Pieniądze i Więź 2004 nr 4 s. 123-128
 • Jedliński A., Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu według nowej regulacji prawnej.  Prz. Sądowy 2004 nr 1 s. 110-129
 • Jedliński A., Zasada swobody umów a ważność czynności prawnej. Rejent 2003 nr 5 s. 85-101
 • Jedliński A., Sytuacja prawna spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w toku postępowania egzekucyjnego. Prz. Prawa Egzekucyjnego 2003 nr 9/10 s. 27-40
 • Jedliński A., Udział Kasy Krajowej w postępowaniach dotyczących funkcjonowania systemu SKOK przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Pieniądze i Więź 2003 nr 3 s. 128-135
 • Jedliński A., Mędrzecka J. Zasada swobody umów, a ważność czynności prawnej, Rejent 209/2003
 • Jedliński A., Gwarancje bezpieczeństwa depozytów w SKOK [Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych]. Pieniądze i Więź 2002 nr 2 s. 60-63, Sum.
 • Jedliński A., Podział spółdzielni w świetle nowych regulacji prawnych. PiP 2002 nr 8 s. 53-62
 • Jedliński A., Znaczenie prawne pojęcia „więzi o charakterze zawodowym lub organizacyjnym” w rozumieniu art. 6 ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych w postępowaniu rejestrowym. Pieniądze i Więź 2001 nr 1 s. 182-193
 • Jedliński A., Zagadnienia cywilnoprawne powstające w związku z unormowaniem upadłości spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej. Stud. Bałtyckie Administracja 2001 t. 3 s. 21-37
 • Jedliński A., Przekształcenie pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej jako źródło nabycia członkostwa w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej. Pieniądze i Więź 2001 nr 2 s. 103-114
 • Jedliński A., O tak zwanej urzędowej interpretacji prawa podatkowego. Rejent 2001 nr 12 s. 60-74
 • Jedliński A., Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa (Kasa Krajowa) w systemie spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Pieniądze i Więź 2001 nr 3 s. 120-130
 • Jedliński A., Ochrona wkładów członkowskich i oszczędności członka spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej w postępowaniu egzekucyjnym. Probl. Egzekucji 2001 nr 15 s. 5-22
 • Jedliński A., W SKOK nie wypierzesz, Rzeczpospolita z dnia 18 czerwca 2001
 • Jedliński A., Spółka cicha – stosunki między wspólnikami. Pieniądze i Więź 2000 nr 3 s. 117-122
 • Jedliński A., Kaczyński L., Statut jako źródło prawa pracy. PiP 1999 nr 4 s. 28-40
 • Jedliński A., Kaczyński L., Zagadnienia prawne umów zawieranych przez Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe z pracodawcami. PiP 1998 nr 8 s. 79-88
 • Jedliński A., Kaczyński L., Zagadnienia prawne umów zawieranych przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe z pracodawcami. Pieniądze i Więź 1999 nr 1 s. 114-122 [przedruk z „Państwa i Prawa” 1998 nr 8]
  Jedliński A., Wybrane zagadnienia prawne rejestracji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Stud. Bałtyckie Administracja 1998 nr 2 s. 81-94
 • Jedliński A., Wybrane zagadnienia prawne rejestracji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Pieniądze i Więź 1998 nr 1 s. 151-155
 • Jedliński A., Własnościowe prawo do lokalu jako ograniczone prawo rzeczowe. (Zagadnienia konstrukcji prawnej). PiP 1998 nr 4 s. 44-51
 • Jedliński A., Odpowiedzialność małżonków za zobowiązania z tytułu zaciągniętego kredytu na zaspokojenie zwykłych potrzeb rodziny, Magazyn Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo – Kredytowych, 1998 Nr 4
  Wniesienie wkładu budowlanego w spółdzielni mieszkaniowej, Zeszyty Naukowe Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego nr 15(1987), Gdańsk 1987
 • Jedliński A., Umowa o kolejności przydziału lokalu w spółdzielniach mieszkaniowych. PiP  1986 nr 7 s. 70-80
 • Jedliński A., Charakter prawny umów zawieranych przez Biuro Handlu Zagranicznego   „Locum”. Pal. 1983 nr 5/6 s. 78-86
dr Martyna Jedlińska - Radca prawny
dr Martyna Jedlińska
 • Jedlińska M., Pełnomocnictwo do czynności na rachunku bankowym, Pieniądze i Więź, nr 50, s. 147-159, Sopot 2011
 • Jedlińska M., Realizacja założeń społecznie odpowiedzialnego biznesu poprzez etyczne fundusze inwestycyjne, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, nr 4/7, s. 43-5, Gdańsk 2011
 • Jedlińska M., Założenie spółdzielni socjalnej, Przegląd Sądowy, nr 5, s. 43-62, Gdańsk 2013
 • Jedlińska M., Spółdzielnia socjalna – atypowe rozwiązania powszechnych problemów, Tęcza Polska, nr 8 (209), s. 22-25, Gdynia, sierpień 2016
 • Nowe rozwiązania w zakresie formy czynności prawnych w kodeksie cywilnym, Rejent 2016, Nr 11
 • Pojęcie zastępstwa w prawie cywilnym materialnym, Rejent 2018, Nr 1
 • Spółdzielnia socjalna w prawie polskim, Biblioteka kwartalnika naukowego „Pieniądze i Więź”, Sopot 2017
dr Dominik Bierecki - Adwokat
dr Dominik Bierecki
 • Bierecki D., Spółdzielnia europejska w świetle prawa polskiego, Sopot, 2017.
 • Bierecki D., Członkostwo w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej, Sopot, 2013.
 • Bierecki D., Członkostwo w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej w świetle nowych regulacji prawnych, Pieniądze i Więź, 2012, nr 4
 • Bierecki D., Konsekwencje prawne zniesienia pozorności jako wady oświadczenia woli w projekcie nowego Kodeksu cywilnego, Prawo i Więź, 2014, nr 2
 • Bierecki D., Zakaz lichwy w prawie państw Unii Europejskiej, Pieniądze i Więź, 2015, nr 4
 • Bierecki D., Regulacja prawna wyzysku. Uwagi de lege lata oraz de lege ferenda, Rejent, 2015, nr 7
 • Bierecki D., Transgraniczne połączenie spółdzielni. Uwagi dotyczące utworzenia spółdzielni europejskiej (societas cooperativa europaea) w świetle prawa polskiego, Kwartalnik Prawa Prywatnego, 2016, nr 2
 • Bierecki D., Uwagi w sprawie rozporządzenia udziałem w przedmiocie należącym do spadku, Rejent, 2017, nr 8
 • Bierecki D., Zasiedzenie własności gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste. Glosa do uchwały Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 9 grudnia 2016 r., III CZP 57/16, Prawo i Więź, 2018, nr 1
 • Bierecki D., Forma elektroniczna czynności spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych, Pieniądze i Więź, 2018, nr 2
 • Bierecki D., Nowe regulacje przedawnienia roszczeń, Rejent, 2018, nr 10
 • Bierecki D., Konsekwencje prawne powołania wykonawcy testamentu (zarys problematyki), Prawo i Więź, 2018, nr 3
 • Bierecki D., Potrzeba instytucji zarządu sukcesyjnego (w:) Polski Kompas – Rocznik Instytucji Finansowych i Spółek Akcyjnych, Warszawa, 2018
 • Bierecki D., Połączenie spółdzielni w likwidacji, [w:] Państwo – Konstytucja – Prawo. Księga pamiątkowa poświęcona Sędziemu Trybunału Konstytucyjnego Profesorowi Henrykowi Ciochowi, Warszawa 2018
 • Bierecki D., Przedawnienie roszczenia przedsiębiorcy z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia, Rejent 2019, nr 1
 • Bierecki D., Zbycie udziału w spółdzielni rolników, Pieniądze i Więź 2019, nr 1
 • Bierecki D., Przyczynek do problematyki zasady numerus clausus jednostronnych czynności prawnych w prawie zobowiązań (artykuł dyskusyjny), [w:] Prawo prywatne w służbie społeczeństwu. Księga poświęcona pamięci Profesora Adama Jedlińskiego, red. P. Zakrzewski, D. Bierecki, Sopot 2019
 • Bierecki D., Legal Consequences of Introduction of Elements of Public Law Into Cooperative Law – Polish Perception, International Journal of Cooperative Law 2019, nr 2
 • Bierecki D., The De Lege Ferenda Propositions Regarding the Membership in the Cooperative in Poland, Prawo i Więź 2019, nr 3
 • Bierecki D., Tendencje rozwojowe sektora spółdzielczego, [w:] Polski Kompas – Rocznik Instytucji Finansowych i Spółek Akcyjnych, Warszawa 2019
 • Bierecki D., Komentarz do wyroku SA w Krakowie z 6 czerwca 2017 r., I ACa 1769/16, [w:] Rocznik orzecznictwa i piśmiennictwa z zakresu prawa spółdzielczego oraz prawa spółek handlowych, red. K. Pietrzykowski, Sopot 2019
 • Bierecki D., Czynność prawna podjęta w celu przestępczym – próba określenia konstrukcji prawnej, Palestra 2019, nr 10
 • Bierecki D., Konsekwencje prawne przejęcia spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego, Pieniądze i Więź 2019, nr 3
 • Bierecki D., Zakaz lichwy w prawie państw Unii Europejskiej. Referat wygłoszony na konferencji naukowej: Przemoc ekonomiczna i lichwa zagrożeniem ładu społecznego, Warszawa, 3.10.2015
 • Bierecki D., Legal aspects of capital building in cooperatives in the European Union. Referat wygłoszony na konferencji Międzynarodowego Związku Spółdzielczego, Antalya, Turcja, 12.11.2015
 • Bierecki D., European Co – operative Society (SCE) in the light of International Co – operative Principles. Referat wygłoszony na Uniwersytecie w Tbilisi (Tbilisi State University) dnia 29.09.2016
 • Bierecki D., Członkostwo w spółdzielni. Postulaty de lege ferenda. Referat wygłoszony w ramach Polsko – Rosyjskiego Seminarium Naukowego pt. „Spółdzielczość XXI wieku – doświadczenia, praktyka i perspektywy”. Uniwersytet Gdański, 16.01.2019
 • Bierecki D., Legal Environment of Credit Unions in Poland. Referat wygłoszony na konferencji ICA – CCR European Research Conference. Uniwersytet Humboldta w Berlinie, 22.08.2019

 • Prawo prywatne w służbie społeczeństwu. Księga poświęcona pamięci Profesora Adama Jedlińskiego, red. P. Zakrzewski, D. Bierecki, Sopot 2019
 • Bierecki D., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. J. Ciszewski, P. Nazaruk, Warszawa 2019 (komentarz do art. 535 – 604 k.c. – sprzedaż, zamiana)
 • Bierecki D., [w:] Prawo spółdzielcze. System Prawa Prywatnego, t. 21, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2020 (rozdziały: Spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe; Spółdzielnia europejska)
dr Aleksandra Brodecka - Adwokat
dr Aleksandra Brodecka
 • Jedność prawa, etyki, filozofii i polityki [w:] Księga życia i twórczości, t. 4, Filozofia : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Romanowi A. Tokarczykowi [współautor:] O. Hołub-Śniadach, Z. Brodecki, Wyd. Wydawnictwo Muzyczne Polihymnia, Lublin 2014, ISBN 978-83-7847-151-6, nr wyd. 1
 • Rio 20+: wizja i rzeczywistość [w:] Międzynarodowe prawo ochrony środowiska XXI wieku [red:] Z. Galicki, A. Gubrynowicz [współautor:] Z. Brodecki, A. Molisz, Warszawa 2013 2013, s. 289, ISBN 978-83-63093-88-4, nr wyd. 1
 • Rynek i kultura w interakcji z prawem. [w:] Księga Jubileuszowa Profesora Eugeniusza Bojanowskiego. [współautor:] Z. Brodecki, Wyd. Gdańskie Studia Prawnicze, Gdańsk 2012, nr wyd. 1
 • Tragedia zasobów wspólnych [w:] Gdańskie Studia Prawnicze. Tom XXV, Gdańsk 2011, nr wyd. 1
 • Konstytucjonalizacja prawa publicznego; Prawo konstytucyjne [w:] Komparatystyka kultur prawnych [współautor:] Z. Brodecki, M. Konopacka, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2010, nr wyd. 1
 • Zrozumieć produkty ubezpieczeń [w:] Prawo ubezpieczeń gospodarczych. Komentarz. Tom II [red:] Z. Brodecki, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2010, nr wyd. 1
 • Zrozumieć rynek ubezpieczeń [w:] Prawo ubezpieczeń gospodarczych. Komentarz. Tom I [red:] Z. Brodecki, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2010, nr wyd. 1
 • Proces europejskiej integracji gospodarczej; Odpowiedzialność przedsiębiorcy na rynku technologii [w:] Europa przedsiębiorców [red:] Z. Brodecki, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2010, nr wyd. 1
 • Komparatystyka kultur prawnych [współautor:] M. Konopacka, Z. Brodecki, Wyd. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010, ISBN 978-83-264-0294-4, nr wyd. 1
 • Sąd jako katalizator i pozytywny prawodawca; Status sędziego [w:] Europa urzędników [red:] Z. Brodecki, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2009, nr wyd. 1