prof. dr hab. Adam Jedliński - Attorney at law
prof. dr hab. Adam Jedliński
 • Jedliński A., Prawo do lokali w spółdzielniach mieszkaniowych, Gdańsk 2005
 • Jedliński A., Członkostwo w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej, Warszawa 2002
 • Jedliński A., Credit Union System in Poland, Madison USA 2002
 • Jedliński A., Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa. Zagadnienia konstrukcji prawnej, Sopot  2001
 • Jedliński A., Umowne nabycie własnościowego prawa do lokalu, Gdańsk 1985
 • Komentarz do Tytułu IV Działu III (Formy Czynności Prawnych), Działu IV (Wady oświadczenia woli) oraz Tytułu VI (przedawnienie roszczeń) Księgi Pierwszej Kodeksu Cywilnego [w:] Kodeks Cywilny. Komentarz. Część ogólna, Tom I, pod red. A. Kidyby, Warszawa 2012
 • Jedliński A., Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa. Zarys systemowego ujęcia, Sopot 2002
 • Jedliński A., Mędrzecka J., Odrębna własność lokalu w spółdzielni mieszkaniowej, Gdańsk 2003 „Arche”
 • Jedliński A., Pietrzykowski K., Komentarz do ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, Gdańsk 1998
 • Jedliński A., Kędzierska-Cieślak A., Prawo cywilne w świetle przypadków (dla studentów, aplikantów i nie tylko), Poznań 1998
 • Jedliński A., Kędzierska-Cieślak A., Prawo cywilne w kazusach, Gdańsk 1985
 • Jedliński A.,  H. Cioch,Prawo spółdzielcze (rec.), Warszawa 2011, Rejent  251/2012
 • Jedliński A., Ustawa z 1920 roku na tle ówczesnych regulacji europejskich (w:) 90 lat prawa spółdzielczego, Biuletyn Instytutu Stefczyka, rok II, 2010 nr 5
 • Jedliński A., Glosa do wyroku SN z dnia 04.10.2006 r. II CSK 105/06. [Dot. Charakteru prawnego terminu do rozpatrzenia przez walne zgromadzenie zgłoszonego przez członków żądania podziału spółdzielni]. OSP 2007 nr 11 poz. 124 c.
 • Jedliński A., Podstawowe założenia nowego projektu ustawy o spółdzielniach. Stud. Europ. Gdynia 2007 t. 16 s. 151-165
 • Jedliński A., Moc obowiązująca uchwał organów spółdzielni i ich zaskarżanie. Pieniądze i Więź 2006 nr 1 s. 93-99
 • Jedliński A., Ochrona konsumenta w świetle tzw. ustawodawstwa antylichwiarskiego. Pieniądze i Więź 2006 nr 2/3 s. 145-149
 • rec. Jedliński A. – H. Cioch Prawo spółdzielcze w świetle prezydenckiego projektu ustawy, Kraków 2005, Rejent 263/2005
 • Jedliński A. Pozorność jako wada czynności prawnej i konsekwencje prawe pozorności, Rejent 264/2005
 • Jedliński A., Umowa o wybudowanie lokalu w celu ustanowienia jego odrębnej własności – umowa developerska. Prz. Sądowy 2005 nr 9 s. 68-78
 • Jedliński A., Stosunek prawny członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej. Stud. Europ. Gdynia 2005 t. 14 s. 173-188
 • Jedliński A. Założenia Projektu ustawy o przeciwdziałaniu niewypłacalności osoby fizycznej oraz o upadłości konsumenckiej, Pieniądze i Więź z 2004, Nr 2
 • Jedliński A., Glosa do wyroku SO w Łodzi z 27.11.2002 r. II C 814/02. [Dot. spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych]. Pieniądze i Więź 2004 nr 1 s. 108-111
 • Jedliński A., Lokatorskie prawo do lokalu (nowe elementy konstrukcji prawnej). Prz. Sądowy 2004 nr 3 s. 122-135
 • Jedliński A., Umowa o ustanowienie odrębnej własności lokalu. Prz. Sądowy 2004 nr 9 s. 60-71
 • Jedliński A., Zastąpienie uchwały walnego zgromadzenia w procesie łączenia się spółdzielni. Pieniądze i Więź 2004 nr 4 s. 123-128
 • Jedliński A., Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu według nowej regulacji prawnej.  Prz. Sądowy 2004 nr 1 s. 110-129
 • Jedliński A., Zasada swobody umów a ważność czynności prawnej. Rejent 2003 nr 5 s. 85-101
 • Jedliński A., Sytuacja prawna spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w toku postępowania egzekucyjnego. Prz. Prawa Egzekucyjnego 2003 nr 9/10 s. 27-40
 • Jedliński A., Udział Kasy Krajowej w postępowaniach dotyczących funkcjonowania systemu SKOK przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Pieniądze i Więź 2003 nr 3 s. 128-135
 • Jedliński A., Mędrzecka J. Zasada swobody umów, a ważność czynności prawnej, Rejent 209/2003
 • Jedliński A., Gwarancje bezpieczeństwa depozytów w SKOK [Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych]. Pieniądze i Więź 2002 nr 2 s. 60-63, Sum.
 • Jedliński A., Podział spółdzielni w świetle nowych regulacji prawnych. PiP 2002 nr 8 s. 53-62
 • Jedliński A., Znaczenie prawne pojęcia „więzi o charakterze zawodowym lub organizacyjnym” w rozumieniu art. 6 ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych w postępowaniu rejestrowym. Pieniądze i Więź 2001 nr 1 s. 182-193
 • Jedliński A., Zagadnienia cywilnoprawne powstające w związku z unormowaniem upadłości spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej. Stud. Bałtyckie Administracja 2001 t. 3 s. 21-37
 • Jedliński A., Przekształcenie pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej jako źródło nabycia członkostwa w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej. Pieniądze i Więź 2001 nr 2 s. 103-114
 • Jedliński A., O tak zwanej urzędowej interpretacji prawa podatkowego. Rejent 2001 nr 12 s. 60-74
 • Jedliński A., Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa (Kasa Krajowa) w systemie spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Pieniądze i Więź 2001 nr 3 s. 120-130
 • Jedliński A., Ochrona wkładów członkowskich i oszczędności członka spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej w postępowaniu egzekucyjnym. Probl. Egzekucji 2001 nr 15 s. 5-22
 • Jedliński A., W SKOK nie wypierzesz, Rzeczpospolita z dnia 18 czerwca 2001
 • Jedliński A., Spółka cicha – stosunki między wspólnikami. Pieniądze i Więź 2000 nr 3 s. 117-122
 • Jedliński A., Kaczyński L., Statut jako źródło prawa pracy. PiP 1999 nr 4 s. 28-40
 • Jedliński A., Kaczyński L., Zagadnienia prawne umów zawieranych przez Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe z pracodawcami. PiP 1998 nr 8 s. 79-88
 • Jedliński A., Kaczyński L., Zagadnienia prawne umów zawieranych przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe z pracodawcami. Pieniądze i Więź 1999 nr 1 s. 114-122 [przedruk z „Państwa i Prawa” 1998 nr 8]
  Jedliński A., Wybrane zagadnienia prawne rejestracji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Stud. Bałtyckie Administracja 1998 nr 2 s. 81-94
 • Jedliński A., Wybrane zagadnienia prawne rejestracji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Pieniądze i Więź 1998 nr 1 s. 151-155
 • Jedliński A., Własnościowe prawo do lokalu jako ograniczone prawo rzeczowe. (Zagadnienia konstrukcji prawnej). PiP 1998 nr 4 s. 44-51
 • Jedliński A., Odpowiedzialność małżonków za zobowiązania z tytułu zaciągniętego kredytu na zaspokojenie zwykłych potrzeb rodziny, Magazyn Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo – Kredytowych, 1998 Nr 4
  Wniesienie wkładu budowlanego w spółdzielni mieszkaniowej, Zeszyty Naukowe Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego nr 15(1987), Gdańsk 1987
 • Jedliński A., Umowa o kolejności przydziału lokalu w spółdzielniach mieszkaniowych. PiP  1986 nr 7 s. 70-80
 • Jedliński A., Charakter prawny umów zawieranych przez Biuro Handlu Zagranicznego   „Locum”. Pal. 1983 nr 5/6 s. 78-86
dr Martyna Jedlińska - Attorney at law
dr Martyna Jedlińska
 • Jedlińska M., Pełnomocnictwo do czynności na rachunku bankowym, Pieniądze i Więź, nr 50, s. 147-159, Sopot 2011
 • Jedlińska M., Realizacja założeń społecznie odpowiedzialnego biznesu poprzez etyczne fundusze inwestycyjne, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, nr 4/7, s. 43-5, Gdańsk 2011
 • Jedlińska M., Założenie spółdzielni socjalnej, Przegląd Sądowy, nr 5, s. 43-62, Gdańsk 2013
 • Jedlińska M., Spółdzielnia socjalna – atypowe rozwiązania powszechnych problemów, Tęcza Polska, nr 8 (209), s. 22-25, Gdynia, sierpień 2016
 • Nowe rozwiązania w zakresie formy czynności prawnych w kodeksie cywilnym, Rejent 2016, Nr 11
 • Pojęcie zastępstwa w prawie cywilnym materialnym, Rejent 2018, Nr 1

Spółdzielnia socjalna w prawie polskim, Biblioteka kwartalnika naukowego „Pieniądze i Więź”, Sopot 2017

dr Dominik Bierecki - Attorney at law
dr Dominik Bierecki
 • Bierecki D., Spółdzielnia europejska w świetle prawa polskiego, Sopot, 2017.
 • Bierecki D., Członkostwo w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej, Sopot, 2013.
 • Bierecki D., Członkostwo w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej w świetle nowych regulacji prawnych, Pieniądze i Więź, 2012, nr 4
 • Bierecki D., Konsekwencje prawne zniesienia pozorności jako wady oświadczenia woli w projekcie nowego Kodeksu cywilnego, Prawo i Więź, 2014, nr 2
 • Bierecki D., Zakaz lichwy w prawie państw Unii Europejskiej, Pieniądze i Więź, 2015, nr 4
 • Bierecki D., Regulacja prawna wyzysku. Uwagi de lege lata oraz de lege ferenda, Rejent, 2015, nr 7
 • Bierecki D., Transgraniczne połączenie spółdzielni. Uwagi dotyczące utworzenia spółdzielni europejskiej (societas cooperativa europaea) w świetle prawa polskiego, Kwartalnik Prawa Prywatnego, 2016, nr 2
 • Bierecki D., Uwagi w sprawie rozporządzenia udziałem w przedmiocie należącym do spadku, Rejent, 2017, nr 8
 • Bierecki D., Zasiedzenie własności gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste. Glosa do uchwały Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 9 grudnia 2016 r., III CZP 57/16, Prawo i Więź, 2018, nr 1
 • Bierecki D., Forma elektroniczna czynności spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych, Pieniądze i Więź, 2018, nr 2
 • Bierecki D., Nowe regulacje przedawnienia roszczeń, Rejent, 2018, nr 10
 • Bierecki D., Konsekwencje prawne powołania wykonawcy testamentu (zarys problematyki), Prawo i Więź, 2018, nr 3
 • Bierecki D., Potrzeba instytucji zarządu sukcesyjnego (w:) Polski Kompas – Rocznik Instytucji Finansowych i Spółek Akcyjnych, Warszawa, 2018
 • Bierecki D., Połączenie spółdzielni w likwidacji, [w:] Państwo – Konstytucja – Prawo. Księga pamiątkowa poświęcona Sędziemu Trybunału Konstytucyjnego Profesorowi Henrykowi Ciochowi, Warszawa 2018
 • Bierecki D., Przedawnienie roszczenia przedsiębiorcy z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia, Rejent 2019, nr 1
 • Bierecki D., Zbycie udziału w spółdzielni rolników, Pieniądze i Więź 2019, nr 1
 • Bierecki D., Przyczynek do problematyki zasady numerus clausus jednostronnych czynności prawnych w prawie zobowiązań (artykuł dyskusyjny), [w:] Prawo prywatne w służbie społeczeństwu. Księga poświęcona pamięci Profesora Adama Jedlińskiego, red. P. Zakrzewski, D. Bierecki, Sopot 2019
 • Bierecki D., Legal Consequences of Introduction of Elements of Public Law Into Cooperative Law – Polish Perception, International Journal of Cooperative Law 2019, nr 2
 • Bierecki D., The De Lege Ferenda Propositions Regarding the Membership in the Cooperative in Poland, Prawo i Więź 2019, nr 3
 • Bierecki D., Tendencje rozwojowe sektora spółdzielczego, [w:] Polski Kompas – Rocznik Instytucji Finansowych i Spółek Akcyjnych, Warszawa 2019
 • Bierecki D., Komentarz do wyroku SA w Krakowie z 6 czerwca 2017 r., I ACa 1769/16, [w:] Rocznik orzecznictwa i piśmiennictwa z zakresu prawa spółdzielczego oraz prawa spółek handlowych, red. K. Pietrzykowski, Sopot 2019
 • Bierecki D., Czynność prawna podjęta w celu przestępczym – próba określenia konstrukcji prawnej, Palestra 2019, nr 10
 • Bierecki D., Konsekwencje prawne przejęcia spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego, Pieniądze i Więź 2019, nr 3
 • Bierecki D., Legal Status and Development Trends of Credit Unions in Polish Law and its Compliance with the WOCCU Standards and the International Cooperative Principles, Boletín de la Asociación Internacional de Derecho Cooperativo 2020, nr 56
 • Bierecki D., Zakaz lichwy w prawie państw Unii Europejskiej. Referat wygłoszony na konferencji naukowej: Przemoc ekonomiczna i lichwa zagrożeniem ładu społecznego, Warszawa, 3.10.2015
 • Bierecki D., Legal aspects of capital building in cooperatives in the European Union. Referat wygłoszony na konferencji Międzynarodowego Związku Spółdzielczego, Antalya, Turcja, 12.11.2015
 • Bierecki D., European Co – operative Society (SCE) in the light of International Co – operative Principles. Referat wygłoszony na Uniwersytecie w Tbilisi (Tbilisi State University) dnia 29.09.2016
 • Bierecki D., Członkostwo w spółdzielni. Postulaty de lege ferenda. Referat wygłoszony w ramach Polsko – Rosyjskiego Seminarium Naukowego pt. „Spółdzielczość XXI wieku – doświadczenia, praktyka i perspektywy”. Uniwersytet Gdański, 16.01.2019
 • Bierecki D., Legal Environment of Credit Unions in Poland. Referat wygłoszony na konferencji ICA – CCR European Research Conference. Uniwersytet Humboldta w Berlinie, 22.08.2019

 • Prawo prywatne w służbie społeczeństwu. Księga poświęcona pamięci Profesora Adama Jedlińskiego, red. P. Zakrzewski, D. Bierecki, Sopot 2019
 • Bierecki D., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. J. Ciszewski, P. Nazaruk, Warszawa 2019 (komentarz do art. 535 – 604 k.c. – sprzedaż, zamiana)
 • Bierecki D., [w:] Prawo spółdzielcze. System Prawa Prywatnego, t. 21, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2020 (rozdziały: Spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe; Spółdzielnia europejska)
dr Aleksandra Brodecka - Attorney at law
dr Aleksandra Brodecka
 • Jedność prawa, etyki, filozofii i polityki [w:] Księga życia i twórczości, t. 4, Filozofia : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Romanowi A. Tokarczykowi [współautor:] O. Hołub-Śniadach, Z. Brodecki, Wyd. Wydawnictwo Muzyczne Polihymnia, Lublin 2014, ISBN 978-83-7847-151-6, nr wyd. 1
 • Rio 20+: wizja i rzeczywistość [w:] Międzynarodowe prawo ochrony środowiska XXI wieku [red:] Z. Galicki, A. Gubrynowicz [współautor:] Z. Brodecki, A. Molisz, Warszawa 2013 2013, s. 289, ISBN 978-83-63093-88-4, nr wyd. 1
 • Rynek i kultura w interakcji z prawem. [w:] Księga Jubileuszowa Profesora Eugeniusza Bojanowskiego. [współautor:] Z. Brodecki, Wyd. Gdańskie Studia Prawnicze, Gdańsk 2012, nr wyd. 1
 • Tragedia zasobów wspólnych [w:] Gdańskie Studia Prawnicze. Tom XXV, Gdańsk 2011, nr wyd. 1
 • Konstytucjonalizacja prawa publicznego; Prawo konstytucyjne [w:] Komparatystyka kultur prawnych [współautor:] Z. Brodecki, M. Konopacka, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2010, nr wyd. 1
 • Zrozumieć produkty ubezpieczeń [w:] Prawo ubezpieczeń gospodarczych. Komentarz. Tom II [red:] Z. Brodecki, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2010, nr wyd. 1
 • Zrozumieć rynek ubezpieczeń [w:] Prawo ubezpieczeń gospodarczych. Komentarz. Tom I [red:] Z. Brodecki, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2010, nr wyd. 1
 • Proces europejskiej integracji gospodarczej; Odpowiedzialność przedsiębiorcy na rynku technologii [w:] Europa przedsiębiorców [red:] Z. Brodecki, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2010, nr wyd. 1
 • Komparatystyka kultur prawnych [współautor:] M. Konopacka, Z. Brodecki, Wyd. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010, ISBN 978-83-264-0294-4, nr wyd. 1
 • Sąd jako katalizator i pozytywny prawodawca; Status sędziego [w:] Europa urzędników [red:] Z. Brodecki, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2009, nr wyd. 1