Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów

Roszczenie o zapłatę zadośćuczynienia pieniężnego za krzywdę doznaną wskutek śmierci najbliższego członka rodziny przechodzi na spadkobierców


2312/2013

Dokonana z dniem 3 sierpnia 2008 r. nowelizacja wprowadziła do Kodeksu cywilnego art. 446 § 4, zgodnie z którym, w razie śmierci osoby poszkodowanej w wyniku czynu niedozwolonego na skutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, sąd może przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

Na tle powyższej nowelizacji powstała wątpliwość czy do roszczeń z art. 446 § 4 Kodeksu cywilnego można stosować art. 445 § 3 Kodeksu cywilnego który stanowi, że roszczenie o zadośćuczynienie przechodzi na spadkobierców gdy zostało uznane na piśmie albo gdy powództwo zostało wytoczone za życia poszkodowanego. Przepis ten znajduje zastosowanie do roszczeń przewidzianych w art. 445 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego oraz poprzez odwołanie zawarte w art. 448 Kodeksu cywilnego także do roszczenia związanego z naruszeniem dóbr osobistych. Odniesienia takiego brak natomiast w stosunku do roszczenia, o jakim mowa w art. 446 § 4 Kodeksu cywilnego.

W tym miejscu wskazać należy, że przed nowelizacją art. 446 Kodeksu cywilnego, podstaw roszczenia o zadośćuczynienie w związku ze śmiercią osoby bliskiej powszechnie upatrywano w art. 448 w związku z art. 23 i 24 Kodeksu cywilnego akcentując, iż stanowi to naruszenie dobra osobistego w postaci więzi rodzinnej. Idąc dalej, należy wskazać, iż roszczenie o zapłatę zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej powstałe przed nowelizacją co do zasady nie podlegało dziedziczeniu, ale na mocy art. 448 w związku z 445 § 3 Kodeksu cywilnego przechodziło na spadkobierców gdy zostało uznane na piśmie albo gdy powództwo wytoczono za życia poszkodowanego. Obowiązujące obecnie przepisy takiej możliwości nie przewidują, chyba że podstawę prawną roszczenia stanowi art. 448 Kodeksu cywilnego.

W zaistniałej sytuacji powstało pytanie czy dla wypełnienia tej luki uzasadnione byłoby odpowiednie stosowanie w stosunku do roszczenia o zadośćuczynienie za krzywdę spowodowaną śmiercią osoby bliskiej art. 445 § 3 Kodeksu cywilnego umożliwiającego przejście omawianego roszczenia na spadkobierców w razie gdyby zostało ono uznane na piśmie bądź jeszcze za życia poszkodowanego wytoczono powództwo.

Jako że kwestia ta nie była przedmiotem wypowiedzi judykatury, Sąd Okręgowy w Gliwicach przedstawił Sądowi Najwyższemu do rozstrzygnięcia następujące zagadnienie prawne: „Czy w sprawie o zapłatę zadośćuczynienia za krzywdę związaną ze śmiercią osoby bliskiej (art. 446 § 4 k.c.) w razie śmierci powoda po wytoczeniu powództwa dopuszczalne jest stosowanie art. 445 § 3 k.c.?”

W odpowiedzi na przedstawione zagadnienie prawne, Sąd Najwyższy w składzie 3 sędziów Izby Cywilnej podjął w dniu 12 grudnia 2013 r. w sprawie o sygn. akt III CZP 74/13 uchwałę, w której stwierdził, iż „W sprawie o zadośćuczynienie pieniężne za krzywdę doznaną wskutek śmierci najbliższego członka rodziny (art. 446 § 4 k.c.) ma zastosowanie art. 445 § 3 k.c.”.

Pisemne uzasadnienie uchwały nie zostało jeszcze sporządzone.

All news »

Kontakt


Telefon: +48 58 785 66 30
Fax: +48 58 785 66 01
E-mail: sekretariat@krpj.pl

A. Jedliński i Wspólnicy
Kancelaria Radców Prawnych
i Adwokatów sp. k.

ul. 10 Lutego 5
81-366 Gdynia
Zobacz jak do nas dojechać