Obowiązek informacyjny


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych (ADO) jest:Jedliński, Bierecki i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów sp. k.ul. 10 lutego 5, 81-366 Gdynia, KRS: 0000393410, NIP: 585-146-21-57, REGON: 221489197.

 2. Nasze dane kontaktowe to: Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów sp. k.ul. 10 lutego 5, 81-366 Gdynia, a adres e-mail to sekretariat@krpj.pl
 3. Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: iod@krpj.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).

 4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji/wykonania umowy lub usługi konsultacji prawnej oraz archiwizacji danych.

 5. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, f oraz art. 9 ust.2 lit. a, b, c, f RODO, czyli jest realizowane na podstawie zgody, lub jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz jest niezbędne do wypełnienia ob-owiązku prawnego ciążącego na administratorze, lub jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane do-tyczą, lub innej osoby fizycznej. Dane osobowe mogą być również przetwarzane gdy jest to niezbędne do ustalenia, docho-dzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy. Uzasadnionym interesem ADO jest dochodzenie roszczeń wynikających z przepisów prawa.

 6. Podanie danych jest warunkiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy, również może być niezbędne do realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze.

 7. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
  • Uprawnione organy publiczne,
  • Podmiot realizujący usługi doradcze na podstawie wewnętrznych umów i przepisów prawa,
  • Podmioty dostarczające korespondencję,
  • Podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji,
  • Podmioty świadczące usługi wspomagające, między innymi takie jak księgowość, obsługa IT.

 8. Dane będą przetwarzane przez okres trwania umowy lub usługi świadczonej przez ADO. Dane przechowywane będą przez okres przewidziany przepisami prawa od momentu zakończenia świadczenia umowy. Jeżeli wyrażone zostaną zgody na przetwarza-nie danych osobowych, dane przetwarzane będą do czasu wycofania zgody.

 9. Informujemy o przysługującym prawie do:
  • dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
  • sprostowania swoich danych osobowych,
  • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych, w granicach prawa,
  • przenoszenia danych,
  • usunięcia danych, jeżeli nie jest realizowany żaden inny cel przetwarzania, np. zakończono przechowywanie do-kumentacji w okresie wynikającym z przepisów prawa.

   W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora przysługuje Ci prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
   Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z IOD (pkt 2).

 10. Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.