Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów

Kolejne zmiany w Kodeksie karnym i Kodeksie postępowania karnego


0302/2014

W dniu 27 stycznia 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego.

Najważniejszą zmianą wprowadzoną powyższą nowelizacją jest uchylenie art. 205 Kodeksu karnego, przewidującego tryb wnioskowy ścigania niektórych przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. Zgodnie z nowymi przepisami, ściganie przestępstw z art. 197, 198 oraz 199 § 1 Kodeksu karnego nie jest już uzależnione od formalnego wniosku pokrzywdzonego, lecz będzie ścigane z urzędu. Wszczęcie postępowania karnego nastąpi zatem w każdej sytuacji, gdy organy ścigania uzyskają informację o popełnieniu czynu zabronionego.

Istotne zmiany dotyczą również sposobu przesłuchania pokrzywdzonego w sprawach o przestępstwa określone w art. 197 – 199 Kodeksu karnego. Zgodnie z dodanym nowelizacją art. 185c § 2 Kodeksu postępowania karnego, przesłuchanie pokrzywdzonego przeprowadza sąd na posiedzeniu, na którym mają prawo być obecni jedynie prokurator, obrońca oraz pełnomocnik pokrzywdzonego. Przesłuchanie powinno odbyć się w odpowiednio przystosowanych do tego pomieszczeniach (art. 185d Kodeksu postępowania karnego) i zostać zarejestrowane za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk i obraz. Na rozprawie głównej jedynie odtwarza się zatem sporządzony zapis obrazu i dźwięku przesłuchania oraz odczytuje się protokół przesłuchania. Jeżeli zajdzie konieczność ponownego przesłuchania pokrzywdzonego, na jego wniosek przesłuchanie to powinno zostać przeprowadzone za pomocą urządzeń technicznych umożliwiających dokonanie czynności na odległość, jeżeli zachodzi uzasadniona obawa, iż obecność oskarżonego przy przesłuchaniu mogłaby oddziaływać na pokrzywdzonego krępująco lub mieć negatywny wpływ na jego stan psychiczny.

Ponadto zgodnie z art. 185a § 1 Kodeksu postępowania karnego, pokrzywdzone osoby małoletnie, które w chwili przesłuchania nie ukończyły 15. roku życia, w sprawach przestępstw popełnionych z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej a także przestępstw przeciwko wolności, wolności seksualnej i obyczajności oraz przeciwko rodzinie i opiece, co do zasady, nie powinny być przesłuchiwane. Wyjątkowo jeżeli zeznania tych osób mogą mieć istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, mogą być one przesłuchane w charakterze świadka, ale tylko jeden raz. Jak stanowi art. 185a § 2 Kodeksu postępowania karnego przesłuchanie powinno zostać przeprowadzone przez sąd z udziałem biegłego psychologa, na posiedzeniu na którym mają prawo być obecni prokurator, obrońca i pełnomocnik pokrzywdzonego. Na rozprawie głównej odtwarza się jedynie sporządzony zapis obrazu i dźwięku przesłuchania oraz odczytuje się protokół przesłuchania. Ponowne przesłuchanie pokrzywdzonego możliwe jest tylko w sytuacji, gdy wyjdą na jaw nowe istotne okoliczności lub gdy wniesie o to oskarżony, który w chwili pierwszego przesłuchania pokrzywdzonego nie miał obrońcy.

Podobne zasady przesłuchiwania stosować należy również do pokrzywdzonych, którzy w chwili przesłuchania ukończyli 15. rok życia jeżeli zachodzi uzasadniona obawa, że przesłuchanie w innych okolicznościach mogłoby mieć negatywny wpływ na ich stan psychiczny (art. 185a § 4 Kodeksu postępowania karnego) oraz świadków, którzy w chwili przesłuchania nie ukończyli 15 lat, jeżeli ich zeznania mogą mieć istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy (art. 185b Kodeksu postępowania karnego).

Nowe przepisy są konsekwencją podpisania przez Polskę w grudniu 2012 r. konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej oraz dokonują częściowego wdrożenia różnych dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady, m.in. dotyczących zwalczania niegodziwego traktowania dzieci i ustanawiających normy pomocy ofiarom przestępstw.

All news »

Kontakt


Telefon: +48 58 785 66 30
Fax: +48 58 785 66 01
E-mail: sekretariat@krpj.pl

A. Jedliński i Wspólnicy
Kancelaria Radców Prawnych
i Adwokatów sp. k.

ul. 10 Lutego 5
81-366 Gdynia
Zobacz jak do nas dojechać