Tarcza antykryzysowa 8.0 dla przedsiębiorców. Kto może skorzystać z nowych przepisów?

Tarcza antykryzysowa 8.0 dla przedsiębiorców. Kto może skorzystać z nowych przepisów?

Od 28 lutego 2021 roku przedsiębiorcy z branż najbardziej dotkniętych epidemią COVID-19 mogą korzystać z kolejnych form wsparcia takich jak świadczenia postojowe, dofinansowanie wynagrodzeń pracowników,  dotacje na pokrycie bieżących kosztów działalności oraz zwolnienie z opłacania składek ZUS. Z takich samych instrumentów pomocowych przedsiębiorcy mogli skorzystać w oparciu o zapisy Tarczy 7.0.  Tarcza 8.0 wprowadza jednak pewne zmiany m.in. możliwość zwolnienia z opłacania składek ZUS za miesiąc luty 2021 r., możliwość nawet trzykrotnego skorzystania ze świadczenia postojowego czy aż trzykrotnego skorzystania z dotacji na koszty bieżącej działalności gospodarczej oraz wydłuża termin składania wniosków do 31 maja 2021 roku.

Dwukrotna lub trzykrotna dotacja na koszty bieżącej działalności gospodarczej w kwocie 5000 zł

Dotacja jest przeznaczona na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców. Może być udzielona w wysokości 5 000 zł i można ją otrzymać dwukrotnie lub nawet trzykrotnie, w zależności od rodzaju przeważającej działalności.

Dwukrotnie dotacja w kwocie 5000 zł przysługuje mikroprzedsiębiorcy albo małemu przedsiębiorcy, który na dzień 30 listopada 2020 roku prowadził działalność gospodarczą oznaczoną według PKD jako rodzaj przeważającej działalności kodami: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 91.02.Z.

Trzykrotnie dotacja w kwocie 5000 zł przysługuje mikroprzedsiębiorcy albo małemu przedsiębiorcy, który na dzień 30 listopada 2020 roku prowadził działalność gospodarczą oznaczoną według PKD jako rodzaj przeważającej działalności kodami: 49.39.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01 Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z.

Wszystkie dodatkowe warunki pozostają takie jak w Tarczy 7.0.

Przyznanie dotacji w Tarczy 8.0 jest niezależne od dotacji przyznawanych na podstawie Tarczy 6.0. Jeżeli jednak przedsiębiorca skorzystał z dotacji na podstawie Traczy 7.0, to liczba dotacji, o które może wystąpić w Tarczy 8.0 zostanie pomniejszona o jedną.

Do kiedy i jak złożyć wniosek o dotację na koszty bieżącej działalności gospodarczej w kwocie 5000 zł

Wniosek o udzielenie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikro i małego przedsiębiorcy można składać elektronicznie do powiatowego urzędu pracy (PUP) właściwego ze względu na swoją siedzibę, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora PUP do 31 maja 2021 roku.

Zwolnienie z opłacania składek ZUS

Na podstawie Tarczy 7.0 można było ubiegać się o zwolnienie z opłacania składek ZUS za jeden miesiąc: styczeń 2021 r. albo za dwa miesiące: grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r. Również w oparciu o zapisy Tarczy 8.0 można wnioskować o zwolnienie z opłacania składek za te miesiące. Warunki pozostają takie same, jak na podstawie poprzedniej Tarczy. Oprócz tego Tarcza 8.0 wprowadza możliwość wnioskowania o zwolnienie z opłacania składek za miesiąc luty 2021. Ubiegać się o to mogą przedsiębiorcy, którzy na podstawie Tarczy 7.0 mogli wnioskować o zwolnienie z opłacania składek za dwa miesiące: grudzień 2020 r. oraz styczeń 2021.

W Tarczy 8.0. oprócz znanego już z poprzedniej Tarczy 7.0. porównania przychodu do miesiąca poprzedniego lub analogicznego miesiąca roku poprzedniego, dodano możliwość porównania przychodu z miesiącem wrzesień 2020 r.

Przedsiębiorcy, którzy na podstawie Tarczy antykryzysowej 8.0 chcą uzyskać zwolnienie z obowiązku opłacania składek za styczeń 2021 r. albo za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r. albo za luty 2021 r. muszą złożyć komplet dokumentów rozliczeniowych w terminie do 31 marca 2021 roku.

Jak i do kiedy złożyć wniosek o zwolnienie z opłacania składek ZUS.

Warunkiem uzyskania zwolnienia z opłacania składek ZUS za wspomniane miesiące jest złożenie kompletnego wniosku RDZ-B7, w terminie do 30 kwietnia 2021 r. Wnioski można składać wyłącznie w formie elektronicznej, poprzez Platformę PUE ZUS.

Ponowne świadczenie postojowe możliwe nawet trzy razy

Tarcza 8.0. daje możliwość skorzystania z ponownego świadczenia postojowego nawet trzy razy.

Jednorazowo świadczenie postojowe mogą otrzymać przedsiębiorcy, którzy na dzień 30 listopada 2020 roku prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według PKD jako rodzaj przeważającej działalności kodem: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z.

Dwukrotnie świadczenie postojowe mogą otrzymać przedsiębiorcy, którzy na dzień 30 listopada 2020 roku prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według PKD jako rodzaj przeważającej działalności kodem 91.02.Z (działalność muzeów).

Trzykrotne świadczenie postojowe mogą otrzymać przedsiębiorcy, którzy na dzień 30 listopada 2020 roku prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według PKD jako rodzaj przeważającej działalności kodem: 49.39.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1662), lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z.

Oprócz kryterium rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, o świadczenie postojowe może ubiegać się przedsiębiorca, którego  przychód z tej działalności uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub we wrześniu 2020 roku. W Tarczy 8.0. oprócz znanego już z poprzedniej Tarczy 7.0. porównania przychodu do miesiąca poprzedniego lub analogicznego miesiąca roku poprzedniego, dodano możliwość porównania przychodu z miesiącem wrzesień 2020 r.

Jeżeli przedsiębiorca otrzymał już świadczenie w Tarczy 7.0, to liczba świadczeń postojowych, o które może wystąpić na podstawie Tarczy 8.0, zostanie pomniejszona o liczbę świadczeń otrzymanych na podstawie Tarczy 7.0.

Jak i do kiedy złożyć wniosek o świadczenie postojowe

Wnioski o świadczenie postojowe (RSP-DD7) można składać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od 28 lutego 2021 roku, najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii, jedynie w formie elektronicznej przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Dofinasowanie do wynagrodzeń pracowników dla przedsiębiorców z branży hotelarskiej i turystycznej

Dofinansowanie wynosi miesięcznie 2000 zł do wynagrodzenia jednego pracownika, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Przedsiębiorca, który otrzymał dofinansowanie wynagrodzenia pracowników, nie może wypowiedzieć umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika przez okres objęty dofinansowaniem. Można je otrzymać na łączny okres 3 miesięcy kalendarzowych, które przypadają od miesiąca złożenia wniosku. Jest przekazywane w miesięcznych transzach. O dofinansowanie przedsiębiorcy mogą się ubiegać na tych samych warunkach, co w oparciu o Tarczę 7.0. Dodatkowo wprowadzono, jak w przypadku innych form pomocy, możliwość porównania przychodu uzyskanego w jednym z trzech miesięcy przed złożeniem wniosku o pomoc z przychodem z września 2020 r.

Do liczby miesięcy objętych wsparciem wlicza się dofinansowanie otrzymane już w ramach  Tarczy 7.0. Wsparcie z Tarczy 8.0 oraz Tarczy 7.0 na dofinansowanie wynagrodzenia tych samych pracowników nie może przekroczyć łącznie 3 miesięcy.

Jak i do kiedy złożyć wniosek o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników

Wnioski o przyznanie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników mogą być składane do 31 marca 2021 roku, do Wojewódzkiego Urzędu Pracy (WUP) właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy, wyłącznie w formie elektronicznej, za pomocą formularza elektronicznego na portalu Praca.gov.pl.

Radca prawny
Anna Zarzycka

Photo by Mat Napo on Unsplash