Tarcza antykryzysowa 7.0. Co warto wiedzieć o nowych przepisach?

Tarcza antykryzysowa 7.0. Co warto wiedzieć o nowych przepisach?

W dniu 1 lutego 2021 roku weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19. Opisane są w nim nowe zasady, które zmieniają te zapisane w ustawie z dnia 9 grudnia 2020 r. - Tarczy 6.0. Wnioski o pomoc można składać tylko do 31.03.2021 r. Wyjątkiem jest świadczenie postojowe, w przypadku którego termin składania wniosków wydłużono do 3 miesięcy po ustaniu stanu pandemii.

W rozporządzeniu przewidziano następujące instrumenty pomocy:

 1. Dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników w kwocie 2000 zł
 2. Dotacja na koszty bieżącej działalności gospodarczej w kwocie 5000 zł
 3. Ponowne świadczenie postojowe (jednorazowo lub dwukrotnie)
 4. Zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS za jeden lub dwa miesiące (grudzień 2020 r. lub grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r.)

Dofinasowanie do wynagrodzeń pracowników dla przedsiębiorców z branży hotelarskiej i turystycznej

Dofinansowanie wynosi miesięcznie 2000 zł do wynagrodzenia jednego pracownika, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Można je otrzymać na łączny okres 3 miesięcy kalendarzowych, które przypadają od miesiąca złożenia wniosku, przekazywane jest w transzach miesięcznych.

Kto może ubiegać się o wsparcie

W stosunku do Tarczy 6.0 rozszerzono grupę przedsiębiorców, którzy od 1 lutego 2021 roku mogą skorzystać z dofinansowania wynagrodzeń pracowników. Może je otrzymać przedsiębiorca, który:

 1. na dzień 30 listopada 2020 roku prowadził działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jako rodzaj przeważającej działalności, kodami: 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 79.11.A, 79.12.Z,
 2. przychód z tej działalności uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego,
 3. do końca trzeciego kwartału 2019 roku terminowo uregulował zobowiązania podatkowe, składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy firma ma umowę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych lub decyzję urzędu skarbowego w sprawie spłaty zadłużenia i terminowo opłaca raty lub korzysta z odroczenia terminu płatności,
 4. nie spełnia przesłanek do ogłoszenia upadłości,
 5. nie jest wobec niego prowadzone postępowanie restrukturyzacyjne lub likwidacyjne.

Kiedy przedsiębiorcy nie przysługuje wsparcie wynagrodzenia

Dofinansowanie nie przysługuje za miesiące, w których przedsiębiorca korzysta z innej pomocy w formie dofinansowania wynagrodzeń pracowników udzielonej w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19.

Dofinansowanie nie przysługuje również do wynagrodzeń pracowników których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku oraz zatrudnionych w okresie krótszym niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku.

Do kiedy i jak złożyć wniosek o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników

Wnioski o przyznanie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników mogą być składane do 31 marca 2021 roku, do Wojewódzkiego Urzędu Pracy (WUP) właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy w formie elektronicznej, za pomocą formularza elektronicznego na portalu Praca.gov.pl

Dotacja na koszty bieżącej działalności gospodarczej w kwocie 5000 zł

Dotacja jest  przeznaczona na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców. Dotacja może być udzielona do wysokości 5 000 zł i można ją otrzymać tylko raz. Co ważne, o dotację może ubiegać się podmiot, który uzyskał m.in. pożyczkę na podstawie art. 15zzd ustawy oraz dotację na podstawie art. 15zze4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Jednorazowa dotacja w kwocie 5000 zł przysługuje mikroprzedsiębiorcy albo małemu przedsiębiorcy, który:

 1. na dzień 30 listopada 2020 roku prowadził działalność gospodarczą oznaczoną według PKD jako rodzaj przeważającej działalności kodami: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01 Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z
 2. nie zawiesił działalności na okres obejmujący dzień 30 listopada 2020 roku
 3. uzyskał przychód z działalności w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego.

Dotacja nie podlega zwrotowi pod warunkiem, że przedsiębiorca będzie prowadzić działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji. Jeżeli natomiast przedsiębiorca wydatkował ją niezgodnie z przeznaczeniem – starosta może przeprowadzić kontrolę wobec mikroprzedsiębiorcy albo małego przedsiębiorcy, któremu udzielono dotacji, w okresie 3 lat liczonych od dnia udzielenia dotacji i, w razie stwierdzenia nieprawidłowości, dotacja podlega zwrotowi.

Do kiedy i jak złożyć wniosek o dotację na koszty bieżącej działalności gospodarczej w kwocie 5000 zł

Wniosek o udzielenie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikro i małego przedsiębiorcy można składać elektronicznie do powiatowego urzędu pracy (PUP) właściwego ze względu na swoją siedzibę, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora PUP do 31 marca 2021 roku.

Ponowne świadczenie postojowe

Ten rodzaj wsparcia przeznaczony jest dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, które już wcześniej skorzystały ze świadczenia postojowego i spełnią warunki, żeby je ponownie otrzymać. Ponowne świadczenie można otrzymać raz albo maksymalnie dwukrotnie, w zależności od numeru PKD przeważającej działalności. Ponowne świadczenie postojowe zostanie wypłacone w takiej samej wysokości, co wcześniej wypłacone świadczenie postojowe, czyli 2080 zł albo 1300 zł.

Jednorazowo ponowne świadczenie postojowe mogą otrzymać przedsiębiorcy, którzy:

 1. na dzień 30 listopada 2020 roku prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według PKD jako rodzaj przeważającej działalności kodem 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z
 2. przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego.

Dwukrotnie ponowne świadczenie postojowe mogą otrzymać przedsiębiorcy, którzy:

 1. na dzień 30 listopada 2020 roku prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według PKD jako rodzaj przeważającej działalności kodem 49.39.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.04.Z, 96.01.Z
 2. przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego.

Do kiedy i jak złożyć wniosek o ponowne świadczenie postojowe

Wnioski o ponowne świadczenie postojowe (RSP-DD7) można składać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od 1 lutego 2021 roku, najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii, jedynie w formie elektronicznej przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS

Prawo do zwolnienia z opłacania składek może przysługiwać za jeden miesiąc lub za dwa miesiące, czyli za styczeń 2021 albo za grudzień 2020 roku i styczeń 2021 roku. Zwolnienie obejmuje składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych za te miesiące.

Kto może ubiegać się o zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS

Zwolnienie za jeden miesiąc, od 1 stycznia 2021 roku do 31 stycznia 2021 roku, przysługuje przedsiębiorcy, który łącznie spełni następujące warunki:

 1. został zgłoszony jako płatnik składek przed 1 listopada 2020 roku
 2. na dzień 30 listopada 2020 roku prowadził działalność oznaczoną jako rodzaj przeważającej działalności kodem PKD 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z
 3. przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego
 4. złożył deklaracje rozliczeniową i imienne raporty miesięczne za miesiące wskazane we wniosku (styczeń albo grudzień - styczeń) najpóźniej do dnia 28 lutego 2021 roku (chyba że jest zwolniony z obowiązku ich składania),

Zwolnienie za dwa miesiące, od 1 grudnia 2020 roku do 31 stycznia 2021 roku, przysługuje przedsiębiorcy, który spełnia warunki wymienione w pkt 1, 3, 4 powyżej oraz na dzień 30 listopada 2020 roku prowadził działalność oznaczoną jako rodzaj przeważającej działalności kodem 49.32.Z, 49.39.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

Do kiedy i jak złożyć wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS

Wniosek o zwolnienie z opłacania składek RDZ-B7 będzie można złożyć do ZUS od 1 lutego 2021 roku do 31 marca 2021 roku, wyłącznie elektronicznie, przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Radca prawny
Anna Zarzycka
Photo by Hakan Nural on Unsplash