Bezzwrotne dotacje dla firm - jak skorzystać z programu „Wsparcie prawne dla start-upów”

Bezzwrotne dotacje dla firm - jak skorzystać z programu „Wsparcie prawne dla start-upów”

W dniu 22 lipca 2020 roku ruszyła kolejna edycja programu „Wsparcie prawne dla start-upów”. Środki uzyskane w ramach programu pomocowego mogą być wykorzystane wyłącznie na pomoc prawną. Będzie można otrzymać wsparcie w kwocie do 25.000,00 zł. Wnioski przyjmowane będą do 30 września 2020 roku. Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora wniosków na stronie parp.gov.pl. Organizatorem naboru w ramach Programu jest Departament Rozwoju Startupów Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Program jest finansowany ze środków budżetu państwa pozostających w dyspozycji Ministra Rozwoju. Usługi prawne będą realizowane przez wybrane przez PARP kancelarie prawne posiadające doświadczenie w doradztwie prawnym dla start-upów. Przedsiębiorca ma prawo wyboru kancelarii prawnej spośród kancelarii wyłonionych przez PARP w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych, ujętej na liście wykonawców opublikowanej na stronie internetowej Programu. Przedsiębiorca, składając wniosek o dofinansowanie, dokona wyboru jednego wykonawcy usługi prawnej. Realizacja usługi prawnej rozpocznie się w terminie uzgodnionym przez przedsiębiorcę, który uzyskał dotację na pomoc prawną i wybraną przez niego kancelarię prawną. Zakończenie usługi prawnej nastąpi najpóźniej do dnia 16 listopada 2020 roku.

Wsparcie w ramach Programu może uzyskać Wnioskodawca spełniający łącznie wszystkie poniższe kryteria:

 1. jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą (MŚP)
 2. prowadzi działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru
 3. prowadzi działalność gospodarczą nie dłużej niż 5 lat (decyduje data wpisu do odpowiedniego rejestru)
 4. osiąga przychody z działalności operacyjnej nie dłużej niż przez ostatnie 3 lata przed dniem złożenia wniosku do PARP
 5. dysponuje listem intencyjnym wystawionym przez osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której podstawowym przedmiotem działalności jest dokonywanie inwestycji kapitałowych w przedsiębiorstwa niebędące spółkami publicznymi znajdujące się we wczesnym stadium rozwoju, potwierdzającym jego zainteresowanie rozpoczęciem lub kontynuowaniem procesu inwestycyjnego ze względu na posiadanie przez przedsiębiorcę cech, które w jego opinii mogą przełożyć się na uzyskanie lub utrzymanie przewagi konkurencyjnej na rynku (dokument należy załączyć do wniosku).

Z pomocy oferowanej w tym programie pomocowym skorzystają zatem podmioty, które stosunkowo niedługo prowadzą działalność. Za to PARP nie stawia żadnych innych wymagań, jak to miało miejsce w przypadku wcześniejszych form pomocy w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej. Aby skorzystać z dofinansowania pomocy prawnej nie trzeba będzie wykazać spadku obrotów, czy utrzymywać poziomu zatrudnienia.

W programie „Wsparcie prawne dla start-upów” dofinansowanie mogą otrzymać projekty w ramach których realizowana będzie usługa wsparcia prawnego dla start-upów, świadczona przez kancelarie prawne wybrane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, w zakresie:

 1. realizacji procesu inwestycyjnego, w tym:
  a) przygotowanie start-upu do analizy legal due-diligence;
  b) dokonanie analizy formalno-prawnej projektu umowy inwestycyjnej lub umowy spółki wraz z oceną warunków ochrony prawnej oraz ryzyka prawnego z punktu widzenia start-upu, w tym konsultacje oraz czynne wsparcie prawne w negocjacjach z inwestorem;
 2. realizacji procesu zamówień, w tym:
  a) dokonanie analizy formalno-prawnej umowy z kontrahentem wraz z oceną warunków ochrony prawnej oraz ryzyka prawnego, w tym konsultacje oraz czynne wsparcie prawne w negocjacjach z kontrahentem;
  b) przygotowanie umowy z kontrahentem, w tym konsultacje oraz czynne wsparcie prawne w negocjacjach z kontrahentem;
 3. konsultacji prawnych mających na celu pomoc start-upowi w uzyskaniu lub utrzymaniu przez niego przewagi konkurencyjnej na rynku w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w wymiarze 5 godzin.

Wsparcie jest bezzwrotne, jednakże przedsiębiorca będzie zobowiązany do zwrotu dotacji w przypadkach określonych w umowie o udzielenie wsparcia, w szczególności w przypadku:

 1. nieprzystąpienia przez przedsiębiorcę do usługi prawnej,
 2. wycofania się przedsiębiorcy z usługi prawnej w trakcie jej realizacji z przyczyn nieuzasadnionych,
 3. odmowy podpisania przez przedsiębiorcę raportu z realizacji usługi prawnej z przyczyn nieuzasadnionych.

Maksymalna łączna wartość wsparcia dla jednego start-upu wynosi 25.000,00 zł. Wkład własny nie jest wymagany. Gdy koszt wybranych usług przekroczy maksymalną wartość dofinansowania tj. 25 000,00 zł, nadwyżka będzie musiała być pokryta ze środków własnych przedsiębiorcy.

Ze składaniem wniosków należy się spieszyć, gdyż łączna kwota środków przeznaczonych na realizację programu wynosi jedynie 1.100.000,00 zł.

Anna Zarzycka
Radca prawny

Photo by Franck V. on Unsplash